Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
ciën om zijne gunstelingen te verrijken, en het te weeg
brengen van hongersnood.
Het grootte, op soldatenheerschappij gegronde ryk
stortte bij Alexanders dood onmiddellijk ineen. Er ont-
stond eene namelooze verwarring, daar de aanzienlijkste
veldheeren met elkander verbonden sloten, ze weder
verbraken, en steeds de wapenen tegen elkander keer-
den. Eindelijk, in 301 v. C., had er een beslissende slag
plaats by Ipsus, die een der overwinnaars, Seleukos, de
heerschappy in het Oosten verzekerde.
Het kortstondige rijk van Alexander loste zich ein-
delijk op in drie hoofddeelen: Ie het rijk der Seleucie-
den, 2e Egypte en 3e Macedonië met Grriekenland. Het
eerste en het laatste werden weldra weder in een aan-
tal deelen gesplist.
1. Het rijk der Seleucieden. Babyion, door Alexander
tot hoofdstad der wereld aangewezen, werd eerlang,
daar de Grieksche beschaving er geen wortel schoot,
en de beslissing van liet lot der staten meer in het
Westen plaats vond, door vele andere steden overscha-
duwd, waarvan Antiochië, met zijne voor een gedeelte
uit Atheners bestaande bevolking, ten slotte het meest
door beschaving uitblonk. Het gi'oote gebied, dat Seleu-
kos had bemachtigd, kromp langzamerhand tot het
Syrische rijk ineen, daar er in Klein-Azië eene menigte
zelfstandige staten ontstonden, zooals: Pontus, Bythynië
en PergSmus, welks gelijknamige hoofdstad spoedig een
brandpunt van wetenschap en nijverheid werd. Ook in
het oostelijke gedeelte van het rijk scheurden zich groote
gebieden af, en vormden zich het Parthische en het Bak-
ti-ische rijk.
2. Egypte. Terstond na den dood van Alexander
wierp zijn veldheer Ptolemëus zich als beheerscher van
Egypte op, en hield zich daar staande, omdat hij van
de gesteldheid des lands uitnemend partij wist te trek-