Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
ongerechtigheid. Xenophon, die zich liever bezighield
met de stoffelijke belangen des volks dan met beschou-
wingen over de staatkimdige partijschappen zijner dagen,
oordeelde, dat rijkdommen slechts nuttig zijn voor den-
gene, die er gebruik van weet te maken, dat een land
niet verarmt door den uitvoer van edele metalen, en
dat de verdeeling van den arbeid voordeel aanbrengt
aan de maatschappij.
De Grieken waren de eigenlijke baanbrekers der
geestbeschaving, en de verdiensten, die zij zich ten
opzichte der menschheid verworven hebben, komen des
te meer uit, als men in aanmerking neemt, dat de
eigenlijke bloeitijd hunner vrije staatsinstellingen en
hunner kunsten, van de overwinning bij Salamis tot
het uitbreken van den Peloponnesischen oorlog (480—
431 V. C.) slechts eene halve eeuw bevat-, dat in de
daarop volgende halve eeuw de wijsbegeerte en de
welsprekendheid hare hoogste vlucht namen; dat onder
de 8 of 10 millioen bewoners van de verschillende
Grieksche staten, Klein-Azië er onder begrepen, slechts
2 a 3 millioen vrije burgers waren, en dat Athene,
hetwelk het meest aan den vooruitgang toebracht, er
niet meer dan 20,000 telde.
X. Het Grieksch-Macedonische Tijdperk.
De overwinningen der Thebanen op de Spartanen
hadden aan vele Grieksche staten hunne zelfstandigheid
teruggegeven, en het slaafsche juk, waaronder de Mes-
seniërs gebukt gingen, geknakt. Langzamerhand be-
gonnen de Grieken uit den toestand van uitputting fe
geraken, die door den Peloponnesische oorlog was te-
Aveeggebracht, toen de veroveringszucht van denMace-
donischen koning Philippos II aan de Grieksche vrijheid
den doodsteek gaf.