Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
miizen. Vóór het midden der vijfde eeuw leerden de
kinderen de lier bespelen, in koor zingen, zuiver spre-
ken en gedichten voordragen. Later werd bovendien
onderricht gegeven in het teekenen en somtijds ook in
meet-, sterren- en natuurkunde, doch tegen deze vak-
ken bestond bij het volk een vooroordeel, omdat zy
geen practisch nut voor het leven verschaften.
De knapen bleven tot omstreeks hun zevende jaar
onder het toezicht van hunne moeders of voedsters en
werden dan naar de scholen gezonden, waar zij met
enkele tusschenpoozingen van zonsopgang tot zonson-
dergang onderwijs kregen, in lezen, schrijven en reke-
nen. De onderwijzers waren meestal verarmde burgers,
die van de schoolgelden, dikwijls met moeite geïnd,
moesten bestaan en met bedelaars en rondventers van
gezouten visch op ééne lijn werden gesteld. Personen,
die iets meer kenden dan lezen, schrijven en rekenen,
of die beschermd werden door invloedrijke lieden,
openden voor meer gegoeden scholen, die sierlijker
waren ingericht en eischten hooger schoolgeld. De kin-
deren der aanzienlijken bezochten de scholen langer
dan die der mindere burgers en kregen bovendien ieder,
sedert den tijd van Perikles, tot paedagoog een slaaf,
die hen altijd moest volgen en in welgemanierdheid
onderwijzen: de knaap moest op straat met gebogen
hoofd loopen en voor andere personen uitwijken; aan
tafel met de rechterhand eten, en vleesch, visch en brood
slechts met duim en wijsvinger in den mond steken.
Niet altijd droegen de vaders, deels uit achteloosheid,
deels omdat het stoffelijk voordeel te zwaar by hen
Avoog, de gewichtige betrekking van paedagoog aan
hunne beste slaven op. Vergrijpen werden door onder-
wijzers en paedagogen door het toedienen van slagen
gestraft; niet zelden hadden nochtans de paedagogen
van den moedwil der knapen te lijden.