Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
vrees dat zij de inwoners met nieuwigheden bekend
zouden maken. Het denkbeeld van gelijkheid van alle
menschen voor de wet, was den Grieken zoo vreemd,
dat zelfs Aristotëles (f 322 v. C.) de noodzakelijkheid
erkende, dat een gedeelte der menschheid tot s 1 a v e r n y
was gedoemd, ofschoon hij leerde, dat er wel volgens
de wetten, maar niet volgens de natuur slaven beston-
den, dat dezen hetzelfde vleesch en bloed bezaten als
de vrijen, en er geene slaven noodig zouden zijn, indien
de weversspoeltjes van zeiven gingen. Zonder slaven
kon de Griek zich dan de wereld ook niet denken. Op
zekeren tyd telde Attika, waar men niet eens de meeste
slaven bezat, op ongeveer 20,000 gezinnen van burgers
en 40,000 vreemdelingen (metoiken) 400,000 slaven:
een schoon paard was toen gemiddeld vyf menschen
waard. Een arm bm-gergezin hield minstens één slaaf.
De slaven der Grieken waren bijna uitsluitend gekochte
of krijgsgevangen gemaakte onderhoorigen, somtijds
zelfs vryen, van vreemde volken. Het nationaliteitsge-
voel was oorzaak, dat het bij de Grieken spoedig regel
werd, de krygsgevangenen, die zij in limine onderlinge
oorlogen maakten, voor een losgeld de vrijheid te geven.
In vroegeren tijd was het eiland Chios, later Delos de
voornaamste plaats voor den groothandel in slaven. ïot
het koopen en verkoopen van slaven bij het stuk of bij
kleine hoeveelheden, werd er in iedere voorname stad
op bepaalde tyden eene slavenmarkt gehouden. Die van
Athene werd druk bezocht. De prijs der slaven hing
niet alleen van hunne lichaamsontwikkeling, maar vooral
ook van hunne bekwaamheden als landbouwers, schrijn-
werkers, wapensmeden, bouwkundigen, enz. af. Koop-
lieden en geldwisselaars lieten hun bedryf dikwijls door
slaven uitoefenen. Somtijds gelukte het een slaaf, zoo-
veel te besparen, dat hy zich vry kon koopen; enkele
malen liet een burger, vooral bij testamentaire beschik-