Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
oneenig waren, het plan had, hem te ontvluehten en
Salamis te verlaten. Xerxes viel in den strik. Zijne
vloot greep er de Grrieksche aan, maar werd volkomen
verslagen. Nu trok de Perzische koning, een leger van
300,000 man onder Mardonius achterlatende, naar Azië
terug, op welken tocht gebrek aan voedsel eene ver-
schrikkelijke slachting onder zyne troepen aanrichtte.
Die gelukkige uitkomst had men aan Themistokles
te danken; zelfs de Spartanen eerden den man, die de
vrijheid der Grieken had gered. Toch waren de Athe-
ners niet blind voor zijne gebreken, en sloten zij de
oogen niet voor het gevaar, waarin zijne minder edele
beginselen den staat zouden kunnen brengen. Daar hij
zich in geldelijke aangelegenheden niet onberispelijk
had gedragen, en er bij de Spartanen niet op had aan-
gedrongen, van het op den vijand behaalde voordeel
partij te trekken, werd voor het volgende jaar het op-
perbevel over de Atheensche krygsmacht niet aan hem,
maar aan Aristeides toevertrouwd, wiens ballingschap
reeds was opgeheven.
Deze beantwoordde ten volle aan het in hem gestelde
vertrouwen. Met Pausanias, den voogd van een minder-
jarigen koning van Sparta, bracht hy in 479 v. C. aan
Mardonius eene beslissende nederlaag bij Plataiai toe,
omstreeks denzelfden tijd, dat de bemanning der Griek-
sche vloot onder aanvoering van den Spartaanschen
koning Leotuchïdes en den Athener Xanthippos bij
Mukäle eene twintigvoudige overmacht der Perzen te
land versloeg en de vijandelijke schepen, die op 't droge
getrokken waren, verbrandde.
Intusschen was de vroegere verwijdering tusschen
Aristeides en Themistokles voor eene toenadering ge-
weken, die den laatste ondanks de ijverzucht entegen-
Averking van Sparta in staat stelde, Athene geducht te
versterken en aan weerszijden van den breeden weg.