Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ö4
koningen belast waren met de politie, en inbrn-gerlyké
aangelegenheden rechtspraken, hadden zy wegens himne
langdurige afwezigheid tydens de Messenische oorlogen,
voor deze bemoeiingen vyf plaatsvervangers benoemd,
ephoren geheeten. Nu wisten de edelen na jaren van
twist het eerst zoover te brengen, dat de ephoren door
hen zeiven voor den tijd van één jaar werden gekozen,
vervolgens dat hunne macht werd uitgebreid, en ein-
delijk in 570 v. C., dat zy het hoogste gezag in den
staat bekleedden. Alle staatsmachten, ook de koningen
en de Gerousia, waren aan hun toezicht onderworpen,
zij zeiven legden rekenschap af aan liunne opvolgers.
Van nu af aan had Sparta eene zuiver aristocratische
regeering, en om haar te bestendigen werden velerlei
besluiten uitgevaardigd, die nieuwigheden moesten we-
ren en het oude in stand houden, zooals: het verbod
om zonder toestemming der Ephoren te reizen; ander
dan ijzeren geld te gebruiken (de Perioiken hadden
voor hun handel goud- en zilvergeld); zich bij het bou-
wen van huizen van andere werktuigen dan bijl en
zaag te bedienen; zijne eigene kinderen na hun zevende
jaar op te voeden, opdat de staat de zorg daarvoor
op zich zou kunnen nemen, enz.
Die heerschappij eener afgesloten klasse van inwoners
voerde uit den aard der zaak de kiem des verderfs in
zich. In lateren tijd althans konden de Spartanen zich
niet herstellen van gevoelige verliezen in den krijg, en
zoo ging de macht van Sparta te gronde door het ge-
ring aantal zijner bevoorrechte inwoners.
In de eerste helft der achtste eeuw v. C. hadden de
Spartanen een verdrag gesloten met Elis waarbij be-
paald was, dat zij deel konden nemen aan de gods-
dienstplechtigheden, die daar om de vier jaar ter eere
van den Olumpischen Zeus werden gevierd. Tot dit
verdrag traden' in verloop van tijd alle Grieksclie staten