Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Zijn Hemelschen Vader. O, die dierbare Heere
Jezus is nu verheerlijkt en wat zal ik Hem ook ver-
heerlijken als ik bij Hem kom. Dit zamenspreken
heeft bijna den geheelen middag geduurd, zonder dat
zij eenigen hinder had. De vrouw, die ook veel er-
varing heeft op den weg naar den hemel, stond
verwonderd, dat zij zulks uit den mond van een der-
tienjarig kind hoorde. O! wat is die God toch vrij
in Zijne bedeehng. Velen zijn er onder Zijne lieve
kinderen, die doodbrakende blyven, die door onweder
voortgedreven en als ongetroosten hunnen weg moeten
voortzetten en die nimmer dat ruime geloofsgezicht
in Zijn geboorte, lijden, dood en verheerlijking ver-
krijgen , zoo als dit dochtertje.
Na die zoete mededeeling en aangename zamen-
spreking volgde eene zekere dofheid, zoodat zij den
volgenden dag daarover klaagde. Naar het ligchaam
was zij redelijk wel, maar zij was zeer ontevreden
over haar toestand van wege hare ongevoeligheid.
Des avonds echter veranderde het wederom en zij
werd onder het spreken zóó verlevendigd dat zij ver-
zocht te zingen Ps. 27 : 1.
„God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vreezen?
Hij is de Heer, die hulp verschaft in nood;
Mijn levenskracht, 'k heb niet vervaard te wezen,
Hij is 't, die mij beveiligt voor den dood.