Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
een teeken dat niet zou worden uitgeroeid. Onder
dat roepen tot den Heere, kwam hem levendig voor,
dat er niet één zou achterblijven van allen, die Hem
toebehoorden. Dit verblijdde den vader zoodanig,
dat het was alsof hij zijn kind nog bekeerd zou zien
en dat de Heere daarover zou geroemd en geprezen
worden. Bij die gelegenheid kwam hem den droom
van Jacob voor en wat Jacob zag en hoorde; waar-
van hij zeide: dit is niet dan een huis Gods en
dit is de poort des hemels. Wanneer de vader
echter weêr in zijn huis kwam en de afkeerigheid
van zijn kind vernam, en bijzonder wanneer hij een
woord van vermaning tot haar sprak, was al het-
gene, dat hem op den weg was voorgekomen ver-
dacht en hij meende zich door eene verkeerde zelfs-
liefde te hebben misleid, zoodat hij die week met
een bedrukt gemoed bleef voortgaan. De ziekte of
ongesteldheid van zijn kind nam toe en de vijand-
schap werd grooter, zoodat het hem bang, zeer bang
werd. In dien bedrukten toestand begaf de vader
zich toch op den eerstvolgenden rustdag naar de
plaats des gebeds en juist predikte de leeraar over
den onvergetelijken nacht die Jacob te Eeth-el door-
leefde met betrekking tot dien ladder, wat Jacob zag
en wat hij hoorde en hoe dit gezigt zijne vervulling
in Christus had, die de Weg, de Waarheid eu het
Leven is en hoe dat zondaren, hoe boos en vijandig