Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
iii. welvaart der planters bij voortdurend slechten
toestand der koloniale financiën. bestrijding
der boschnegers.
8. De negenjarige oorlog, die in 1688 uitbrak, gaf aan-
leiding tot liet verbeteren van de verdedigingswerken der
kolonie. De planters moesten daartoe twee derden van hunne
mannelijke slaven afstaan tegen eene huur, gelijkstaande
met 12 pond suiker per dag. De genomen voorzorgsmaat-
regelen stelden den gouverneur Van Scharphuizen (1689—
1696) in staat, een aanval van den Franschen vlootvoogd
Ducasse af te slaan, waarna hij zijne krachten kon wijden
aan eene hervorming van het bestuur.
Naast den bestaanden Raad, die uitspraak deed in mili-
taire en crimineele zaken, stelde hij voor burgerlijke en
financieele zaken, vroeger door den Raad van Politie behan-
deld, een Raad van Civiele Justitie in, zonder wiens toe-
stemming geene door den gouverneur ontworpen wet mocht
worden uitgevoerd, en wiens leden voor hun leven uit de
aanzienlijksten gekozen werden, maar geene bezoldiging ont-
vingen. Tevens bracht hij het besluit in werking, volgens
hetwelk van ieder opgezetene, vrije of slaaf, een lioofdgeld
moest betaald worden ter waarde van 50 pond suiker, en
schreef hij eene belasting uit op den aankoop van slaven,
paarden en runderen, meer bepaald om de kosten van het
onderwijs te bestrijden. Velen beschuldigden hem van wil-
lekeur, o. a. een kapitein van de burgermilitie, Samuel
Cohén Nassy, een zeer vermogende, invloedrijke Jood, die
zich bij de verdediging der kolonie tegen de Franschen ver-
dienstelijk had gemaakt.
9. Daar vele Nederlanders en réfugiés zich met hunne
huisgezinnen in Suriname en op de W. I. eilanden kwamen
vestigen, namen die koloniën voortdurend in bloei toe. De
W. I. eilanden genoten de meeste voordeelen van den han-
del met de Spaansche koloniën. Suriname telde ongeveer