Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
kusten bleven echter geblokkeerd, en in 't laatst van ge-
noemd jaar landde er een leger van ruim 6.000 man
onder het opperbevel van Van Swieten, met het doel den
sultan te dwingen een tractaat te sluiten, waarbij aan Ne-
derland het recht van inmenging in de regeeringszaken werd
geschonken, vooral met het oog op het vaststellen van de
belastingen op den in- en uitvoer. Toen Van Swieten den
kraton had bezet, bleek het, dat het met het gezag van den
sultan gedaan was, en de rijksgrooten de macht in handen
hadden. Men veranderde daarop van politiek en stelde zich
van nu af de onderwerping van Atjeh ten doel. Terwijl
bijna de helft der staatjes aan de Noord- en Westkust zich
onderwierpen, richtte Van Swieten den kraton en andere
versterkte punten in tot verblijf van de 3000 man, die hij,
bij zijn vertrek met de hoofdmacht naar Java, onder het
opperbevel van kolonel Pel achterliet. Deze trachtte den be-
woners der onderworpen staatjes metterdaad te toonen, dat er
onder het Nederlandsch bestuur meer veiligheid , vrijheid en
welvaart voor de volksklasse te verwachten is, dan onder dat
hunner onbeperkte vorsten. Na zich voldoende versterkt te
hebben, begon hij weder offensief te handelen, bracht ver-
scheidene deelen van Atjeh tot onderwerping, doch bezweek
aan eene ongesteld beid te midden van een veldtocht (1876).
x. genoten voordeelen en daaruit voortvloeiende
verplichtingen.
68. Van hoeveel belang Nederlandsch Indië nog steeds
voor de schatkist is gebleven, ofschoon het batig slot door
de toenemende behoeften in Indië wel moest afnemen, kan
blijken uit de beschouwing der jaarlijksche begrooting. Deze
bevat tweeërlei inkomsten en uitgaven, namelijk die in Indië
en die in Nederland. De begrooting voor 1870 bevatte aan
Indische uitgaven in-Indië, in ronde cijfers uitgedrukt: