Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
doen gelden. De Sultan van Boni hield zich niet aan de
tractaten. Hij onderdrukte de omliggende vorsten, en liet
toe, dat zijne onderdanen de Nederlandsche vlag beleedigden.
Eer men eene expeditie tegen hem kon ondernemen, stierf
hij, en toen de onderhandelingen met zijne opvolgster, de
koningin-weduwe, tot geen goed einde leidden, werd er eene
krijgsmacht naar Boni gezonden, dre wel zegevierend het
land binnendrong, doch ten gevolge van besmettelijke ziekten
terug moest trekken. De tweede expeditie onder het opper-
bevel van Lt.-Generaal Van Swieten slaagde beter. De ko-
ningin moest de rijkssieraden, aan welker bezit, naar de
meening der inlanders, het vorstelijk gezag verbonden was,
uitleveren, en Boni werd tot een vasalstaat van Nederland
gemaakt (1860).
66. Langzamerhand had men het monopolie-stelsel laten
varen en voortdurend meer havens opengesteld voor den
handel met alle bevriende Europeesche natiën. Nog later
werden, in de overtuiging dat beschermende rechten voor
onzen tijd niet meer passen, en dat vrije handel den besten
waarborg voor welvaart oplevert, de diflerentieele rechten
afgeschaft en de tarieven verlaagd.
O D
Van grooten invloed was dit alles in 't bijzonder op de
Banda-eilanden. Toen in 1860 de slavernij in Nederlandsch
Indië werd afgeschaft, begonnen de perkeniers, die met de
gansche bevolking dier eilanden als lui en onwetend werden
afgeschilderd, vrije arbeiders op contract te huren, daar het
gouvernement niet genoeg kettinggangers (dwangarbeiders)
kon aanvoeren. In 1864 werd het specerij-monopolie van
't gouvernement opgeheven en daarmede de invoer van dwang-
arbeiders gestaakt. De perkeniers kregen daarentegen de
perken, die zij nu toe van de Regeering slechts in leen had-
den gehad, in eigendom en daarmede de vrije beschikking
over de producten hunner gronden. — Sedert zijn de Banda-
eilanden, die langen tijd in kwijnenden toestand hadden
verkeerd, in ontwikkeling en welvaart vooruitgegaan.