Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
doende belooniug. De gouv. gen. Rochussen (1845 — 1851)
verklaarde dan ook bij zijn aftreden, dat het stelsel van
heerendiensten en gedwongen levering te hoog was opge-
voerd, en daardoor in de Javaansche maatschappij eene
stoornis werd teweeggebracht, waarvan de gevolgen niet
te berekenen waren. Sedert werd de algemeene aandacht
meer op het lot van den Javaan gevestigd, en daar de toe-
stand der financiën in Nederland tevens veel was verbeterd,
begon men langzamerhand het cultuurstelsel iets minder
drukkend voor den inlander te maken. Het regeeringsre-
glement van 1854 baande hiertoo den weg. ') De gouv. gen.
Duymaer Van Twist (1851—1850) schafte onderscheidene
drukkende bepalingen af, die de welvaart der inlanders be-
lemmerden en verhoogde de arbeidsloonen voor den gedwon-
gen arbeid in de fabrieken.
57. De koffietuinen worden volgens aanwijzing van de
ambtenaren aangelegd op gronden, die de bevolking niet
gebruikt: zoogenaamde woeste gronden. De aanleg ge-
schiedt door de huisgezinnen der omliggende dessa*s, die
daartoe ingeschreven zijn en regelmatig worden opgeroepen.
De inlanders moeten de geplukte en van den bast gezuiverde
boonen in de vaak op uren afstands van de tuinen gelegen
landsmagazijnen inleveren en ontvangen <laarvoor persoonlijk
een vastgestelden prijs, waarvan echter door het gouverne-
Volgens dit reglement wordt de regeering in naam des konings uitge-
oefend door den gouv. gen., wien de Raad van Indïè tot voorlichting en
medewerking ter zijde staat. De Raad van Indië beeft den gouv. gen. tot
voorzitter en verder een ondervoorzitter en vier leden, die allen door den
koning benoemd worden. Om de groote takken van algemeen bestuur (jus-
titie, financiën, binnenlandsche besturen, eeredienst enz.) te heheeren stelt
de gouv. gen. directeurs aan. Verder benoemt de gouv. gen. den gouverneur
van Sumatra's Westkust en dien van Celebes en onderhoorigbeden, alsmede de
residenten en assistent-residenten, die het burgerlijk gezag uitoefenen en
rechtspreken in politie-zaken.
De ingezetenen van Nederlandsch Indië zijn verdeeld in inlanders, met wie
de Arabieren en Chineezen gelijk worden gesteld, en Europeanen. Allen,