Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
alleen aan Djokjokarta, maar ook aan Soerakarta, ofschoon
de Soesoehoenan zich steeds een getrouw bondgenoot van
Nederland had betoond, een groot gebied te ontrukken.
Daarom werden in 't Westen de residenties Bagelen en Ban-
joemaas, en in 't Oosten die van Madioen en Kediri gevormd.
55. Om bezuinigingen in te voeren en den ontredderden
toestand der financiën te verbeteren (van 1824 — 1833 was er
een gemiddeld jaarlijksch te kort van twee ä drie millioen)
werd Du Bus De Ghisignies (1826—1830) als commissaris-
generaal naar Indië gezonden. De taak hem opgelegd was
zoo moeilijk te vervullen, dat onder zijn bestuur, evenals
reeds had plaats gehad onder dat van Van der Capellen, eene
leening voor Indië moest worden aangegaan onder waarborg
van den staat. Volgens de meening van Du Bus was de Ja-
vaansche landbouwer niet in staat nieuwe cultures te onderne-
men, behalve op bevel, in welk geval de hoofden er de meeste
voordeelen van trokken. Om dus vermeerdering van han-
delsproducten te verkrijgen, stelde hij voor, het individueel
grondbezit in te voeren, aan vreemd kapitaal toegang te
verschaffen, en aan Europeanen woeste gronden af te staan.
De Nederlandsche regeering kon zich met zijn stelsel niet
vereenigen, wegens den grooten geldnood, waarin het land
verkeerde, en benoemde daarom tot gouv. gen. Van den
Bosch (1830—1833), volgens wiens meening Nederland eer-
der en meer voordeel van Java zou trekken, indien het op
grond zijner souvereine rechten van heerendiensten gebruik
maakte voor de teelt der producten.
viii. het cultuurstelsel. toenemende verdrukking der
inlanders gevolgd door meerdere belang-
stelling in hun lot.
56. Van den Bosch voerde het cultuurstelsel in, dat wel-
dra groot geldelijk vooi deel afwierp; een stelsel, dat met
onderscheidene wijzigingen nog wordt gevolgd en hierop