Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3-4
meestbiedenden, gewoonlijk Europeanen, veiliuurd; in Passa-
roean moest de gansche koffieoogst aan het gouvernement
worden geleverd. In Soerakarta en Djokjokarta verhuurden
do vorsten en grooten voor geruimen tijd en bij vooruitbe-
taling aan Europeanen en Chineezen landerijen om er koffie-
tuinen op aan te leggen of' indigofabrieken op te richten.
Van dei' Capellen ging dit te keer uit vrees, dat de nij-
ver'heid zich in dat gedeelte van Java te sterk zou ontwik-
kelen en verwekte daardoor groot misnoegen.
50. In 1820 werden de verplichtingen , de rangen en het
aantal (6i) der regenten op Java geregeld. Zij hebben in
hunne regentschappen den hoogsten rang na den resident
of den assistent-resident. Buiten hunne groote steenen wo-
ning (dalam) mogen zij zich doen vergezellen door een gevolg
van personen, die hun pajong (zonnescherm), wapenen, zit-
mat, siri-doos enz. dragen. Ilijden zij uit, dan staat ieder
voetganger stil en stapt ieder ruiter van 't paard om ge-
hurkt langs den weg en met neergebogen hoofd, hen voorbij
te laten gaan; eene eer, die in de binnenlanden ook aan de
blanken wordt bewezen. De regenten genieten van 't gouver-
nement een inkomen van hoogstens /1200 'smaands, doch velen
weten dit door allerlei afpersingen aanzienlijk te vermeerderen.
Zij ontvangen de bevelen van den resident of den assistent-re-
sident, en geven die op hunne beui't aan een inlandsch amb-
tenaar , palili, die ze namens den regent overbrengt aan de
districtshoofden (wedono's), van wie ze weder overgaan op
de dessa-hoofden, die ze aan de bevolking geven. Wil dus
de Nederlandsche regeering een weg of eene brug in heeren-
dienst laten maken, dan wordt dit aan de inlanders, die het
werk moeten doen, door hunne eigen gekozen hoofden gelast.
Zoodra een resident bij den gouv. gen. klachten inbrengt
over een regent, wordt deze berispt of afgezet. De resident
of assistent resident moet met den regent omgaan als een
oudere met een jongeren broeder. Tegenwoordig zijn niet
meer alle regenten van vorstelijken bloede, ofschoon nog