Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
belangstelling voor zaken van algemeen belang op te wekken.
De uitgave eener courant, Batavische Nouvelles, waartoe
Van ImhofT verlof had gegeven (1744), moest twee jaren
later op last der Bewindhebbers worden gestaakt, omdat
dezen publiciteit schadelijk achtten.
Om door eigen voorbeeld het ontginnen van gronden in
den omtrek van Batavia aan te moedigen, liet Van Imhoff
zich voor eene kleine som een landgoed in gebruik afstaan,
waarop hij eene woning bouwde, die den naam Buitenzorg
ontving. Zijn opvolger nam haar tegen taxatie van zijne
erfgenamen over, en toen Buitenzorg aan het gouvernement
was overgegaan , werd het eerst het buitenverblijf en ver-
volgens de standplaats van den gouverneur-generaal.
44. De gouv. gen. Mossel (1750—1761) leverde wel het
bewijs, dat de meeste kaïitoren meer na- dan voordeel aan-
brachten , doch slaagde evenmin als zijn voorganger in het
aanbrengen van blijvende verbeteringen. Te vergeefs zocht
hij de verregaande knoeierijen, die bij de leveranties en
het proviandeeren der schepen plaats hadden, tegen te gaan,
en te verhinderen, dat de ambtenaren op grond hunner
lage traktementen, zich onwettige voordeelen toeeigenden.
Wel handhaafde men zich nog krachtig op Ceylon, waar
Colombo, na Batavia, de aanzienlijkste stad van de bezit-
tingen der Compagnie was geworden, doch elders was de
concurrentie niet vol te houden tegen de Engelschen, die in
Bengalen het Nederlandsch gezag geheel verdrongen.
Evenals Mossel trachtte de gouv. gen. Van deParra(1761 —
1775) door bezuinigingen den financieelen toestand te ver-
beteren ; de achteruitgang was evenwel niet te keeren. In
1766 werd met goedkeuring der Staten-Generaal het opper-
bewindhebberschap aan Willem V opgedragen, die wel geene
verbeteringen wist aan te brengen, maar door zijn invloed
de verlenging van het octrooi bewerkte, ofschoon de val der
Compagnie bijna algemeen werd voorzien.
45. Door den oorlog met Engeland, die in 1780 uit-