Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
gen en zijn gedrag jegens de Chineezen in hechtenis geno-
men , en naar Batavia teruggevoerd werd, waar hij spoedig
in den kerker stierf.
42. De geldzaken der Compagnie waren zoo achteruitge-
gaan, dat de Staten-Generaal omstreeks 1740 bezwaar maak-
ten het octrooi te verlengen. De uitgaven overtroffen de
inkomsten, en om toch uitkeeringen te kunnen doen, nam
men in Indië tegen hoogen, in Nederland, waar de Com-
pagnie nog steeds veel crediet had, tegen lagen interest
gelden op, die niet weder werden afgelost. De gouv. gen.
Van Imhoff (1743—1750) trachtte verbeteringen in te voe-
ren. Om de inkomsten der Compagnie te vermeerderen
breidde hij het stelsel van verpachting der belastingen zoo ver
mogelijk uit. Hierdoor werd zijn doel wel bereikt, doch nam
tevens het knevelen der inlanders toe, vooral door de Chi-
neezen, die weer pachters werden. Om den handel op te
beuren, gaf hij aan particulieren de vrijheid, op de Philip-
pijnen te handelen en met schepen van de Compagnie thee
naar Europa te zenden, mits deze ^/g van de winst zou ge-
nieten. Op Sumatra slaagde Van Imhoff er niet in den kwij-
nenden handel op te beuren ten gevolge van de concurrentie
der Engelschen. Evenmin mocht het hem gelukken den smok-
kelhandel in opium, door ambtenaren en andere personen
gedreven, te stuiten.
43. Van Imhoff had eindelijk de Bewindhebbers weten
over te halen, gezinnen naar Java te zenden, om er den
landbouw door Nederlanders te laten uitoefenen. Tijdens
zijn bestuur ging het hun wel; doch toen na zijn dood de
Bantammers de ommelanden van Batavia afliepen (1752) en
eene menigte boeren doodden, liep de kolonisatie te niet,
te meer, omdat zij weinig aan de verwachting had beant-
woord, daar de kolonisten er zich meer op hadden toege-
legd Europeesche groenten en vruchten aan te kweeken dan
producten voor de Compagnie.
Even ongelukkig was het afgeloopen met eene poging om