Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
bruiken en men zag den olifant als een kind spelen
met de kleinen, die men aan zgne verzorging had toe-
betrouwd. Hy streelde hen met zyn snuit, liet ze
tusschen zijne pooten doorkruipen, tilde ze op zijn rug
zette ze behoedzaam en zacht weêr op den grocd.
Hij is echter vreeselijk voor hen, die hem kwellen, en
zeer wraakzuchtig, hoewel hij hierover spoedig berouw
toont.
Een olifant had in een aanval van toorn zijn berij-
der met zijne slagtanden doorboord en onder zijne
pooten verbrijzeld. Nauwelijks was zijne woede bedaard,
•of hij zocht, onder de gebaren der levendigste smart,
zijn meester in het leven terug te roepen. Hij streelde
het lijk, betastte het, wentelde het om en om, doch
niets mocht baten. Toen wijdde hij al zyne liefde aan
de kinderen zyns meesters en wilde van niemand anders
bereden worden. Men zag hem wegkwijnen en uitteren
en spoedig daarna stierf hij van verdriet.
„Hè, vertel ons nog wat van den olifant! Dat is
zoo prettig!"
,,Lieve kinderen, ik durf haast niet meer! Het wordt
zoo lang. Vraagt dan eerst eens aan den meester, of
ik mag! — Ja? — Nu, dan nog twee geschiedenissen,
maar daarmede is het ook uit, hoor!