Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
NEGEN.EN-DERTIGSTE LESJE.
Het Onze Vader.
ONZE VADER, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzoo ook
op aarde.
Geef ons heden ons dagelijksch brood;
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven
onzen schuldenaren;
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van
den booze.
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heer-
lijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Mattheus VI: 9—13.
Gij hoort hen, die uw heil verwachten,
O Hoorder der gebeên!
Dies zullen allerlei geslachten
Ootmoedig tot u treên. Psalm LXV : 1.
Bidt en u zal gegeven worden; — een iegelijk die
bidt, die ontvangt. Mattheus VII: 7, 8.
Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk
bidt. Jacobus IV: 3.
Waar ik door ongerechtigheden
En haar aanlokselen bekoord,
Dan had de Heer naar mijn gebeden
En jammerklachten niet gehoord.
Maar nu, nu heeft, met gunstige ooren,
Mijn God op mijnen wensch gelet.
Hij die het al kan zien en hooren.
Merkt op de stem van mijn gebed. Psalm LXVI: 9.