Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
TWEE-EN-TWINTIGSTE LESJE.
Ik geloof in Jezus Christus, — die ten derden dage
is opgestaan van de dooden.
Jezus zeide: Breekt dezen tempel, en in drie dagen
zal Ik denzelven oprichten.
Maar Hij zeide dit van den tempel zijns lichaams.
Joh. n : 19, 21.
Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de dooden,
niet meer sterft; de dood heerscht niet meer over Hem; —
alzoo houdt ook gijlieden het daarvoor, dat gij wel der
zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus
Jezus onzen Heer. Romeinen VI: 9, 11.
6. Ik geloof in Jezus Christus, — opgevaren ten
hemel, zittende ter rechterhand Gods.
Opgevaren ten hemel.
God vaart voor het oog Zingt de schoonste stof,
Met gejuich omhoog; Zingt uws konings lof,
't Schel bazuingeluid Met een zuivren galm.
Galmt Gods glorie uit. Met een blijden psalm!
Heft den lofzang aan; Hij, de Vorst der aard
Zingt zijn wonderdaan; Is die hulde waard.
Psalm XL VII: 3.
Zittende ter rechterhand Gods.
Dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken:
Zit op den troon ter rechterhand naast Mij,
Tot Ik de macht uws vijands heb verbroken.
En u zijn nek tot eene voetbank zij. Psalm CX : I.