Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOR B E II1 G T.
Hij da zamcnsleHhïfj van dit werkje, welks eeralc druk enkel dc
(iomomvlrie en Triyonomelrie beval Ie ^ was hel uits streveri er at leen
dalgenc in op Ie nemen , wat, ingevolge de bestaande Voorschriften ,
bij hel OIficierS'examen van de Onderofficiers der Infanterie en ha-
vallerie gevorderd wordt. Toch zon hel ons geenszins bevreemden,
indien sommigen van meening waren, dal er ook voor dal doel Ie
veel in opgenomen is De Voorschriften zijn niet zoo bepaald, of
zij laten verschillenden uitleg loc. intusschen hielden wij o/is aan
de vaste overtuiging, dat het doel van zulk een examen is : bevorde-
ring van kennis y scherping van 't oordeel, en niet aanwakkering van
f/eestdoodende werkluigelijkheid. Wanneer men van een Ondvroffleiery
die lol bevordering in aanmerking wil komen, de kennis der Drie-
hoeks-meling vergt; dan zal dit wel voornamelijk zijn, opdat hij die
kennis wele te gebruiken, en vooral ook, opdat hij bij 'l verwerven
van die kennis tol nadenken genoodzaakt zij. Door werktuigelijkheid
wordt dit niet te weeg gebragt.
Ook bij 't volgen van deze overtuiging moesten wij echter al het
oierlollige vermijden, en aangezien de kennis der Coniomelrie alleen
in zoo ver vereischt wordt, als noodig is, oni haar bij 't berekenen
van driehoeken le gebruiken, konden wij vooral dil gedeelte zeer
inkrimpen.
Toen nu een herdruk van dit werkje noodig was, besloten wij er
ook dc Berekening de^r Oppervlakken en Inhouden van Ligehamen hij
le voegen; dewijl de keniiis daarvan mede gevorderd wordt, en het
niet der moeite waard, ivns voor dit onderwerp een afzonderlijk werk