Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
bepaaldelijk zoodanig, dal zijn eene been MO stil blijfl liggen , leiwijl
2. 'ïcl andere been Ml',
't welk aanvankelijk
langs MO gelegen heefl,
in den zin van bet
pijltje om het punt M
draait; dan ziet men,
bij het veranderen van
den hoek ()MP,ook ieder
zijner goniometrische
lijnen veranderen; zclls
zullen de meeslen nu
en dan van den posi-
tieven tot den negatie-
ven toestand overgaan,
ca omgekeerd. Men
noemt daarbij MO hel
ruste cn MP bel beweegbare been van den veranderlijken hoek OMP ,
en om over den positieven cn negatieven toestand zijner goniome-
triscbe lijnen te kunnen oonlcclen , behoeven wij slechts onze loc-
vlugt te nemen tut hetgeen bctrckkilijk deze toeslanden der groot-
licdcn in de llcginsclen dor Siclkunst behandeld is. Daar toch zagen
wij Stukje, S dat men, otn over den negatieven toestand
cencr grootheid le kunnen oordcelcn , eerst moet vaslslellcn , wal
men door haren positieven toestand verstaat; cn zoo heefl men hier
als beginsel aangcnon>en, dat de goniometrische lijnen van scherpe
hoeken altijd positief zijn. Mcl behulp van dit beginsel nu zal bet
niet mocijelijk zijn Ic verklaren , wanncrr zij negatief zijn.
§ 9. Van den scherpen hoek OMP (Fig. 2) is Ml' dc sinus. Bij
bel groolcr wonlcn van dezen schcrpcii hoek vei plaalst zich bet punt i'.
over den omtrek des cirkels, cn levens verplaatst zich het eene uit-
einde V van den sinus over de middellijn BH' naar boven, UMvvijl
het aiulcrc uiteinde M stil blijlt liggen. Dc sinus wordt dtis altijd
oi> dc middellijn BB' gemeten , cn wc! van bet punt M als slandvaslij;
beginpunt lol aan hel doelpunt F der loodlijn CF, uit het vcrandoihjk
punt C op BB' neergelaten. Zoo lang de hoek OMi* sclicij» is, vvoifit