Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
OpitELDFKiN«. Düor liot rcglstrcoks mften van den inlioud eens
ï-i{T- lijjcliaanis AIïCOEF (Fig. 3J) verstaat men dus ,
het door meting onderzoeken lioe menigwerfeen
als maat te bezigen teerling in dat ligcbaam
begrepen is. Was nn bet te meten ligcbaam
bol cn dc tc bczi{»en teerling eveneens, dan zou
men dit b. v. kunnen doen door telkens den
teerling met water tc vullen, en dit water in
h«t ligchöam uit te storten , ten einde aldus
na te gaan , hoe menigmaal dc inhoud van den
teerling in dien van het ligcbaam begrepen is.
1(1 plaats echter van dit door eene rcgtslrcckschc meling te doen,
welke dikwijls aan groote bezwaren onderhevig zou zijn, geeft men dc
voorkeur aan de berekening. Daartoe worden zekere lijnen gcmo-
ten, waarvan de inhoud des ligchaams afhankelijk is; die lijnen
meet men alsdan met eene lijn, welker lengte gelijk is aan dc ribbe
van den teerling, die tot maat van het ligcbaam moet dienen, en
uit de gevonden lengte van die lijnen berekent men verder, hoe
dikwijls de teerling in het ligcbaam begrepen is. De wijze nu,
waarop deze berekening geschieden moet, is afhankelijk van de ge-
daante van het ligcbaam , cn daarom zullen wij thans opgeven, hoe
die berekening bij de door ons beschouwde ligchamen verrigt wordl.
iïet regthoekig parallelopipedum.
§ 4-2. Dc inhoud van een regthoekig parallelopipedum is gelijk aan
het gedurig product van zijne lengte, breedte en hoogte, of juister
gezegd : het getal, dut aanwgst hoe menigmaal de als maat te bezi-
gen teerling in den inhoud van een regthoekig parallelopipedum be.'
grepen is, woi'dt gevonden door hel gedurig product te nemen der
getallen, die aanwyzen hoe menigmaal dc ribbe van den teerling be-
grepen is in de lengte, breedte en hoogte va?i het ligchaam f).
(*) Wij zullen ons slccds van dc eerste lejjswijic bedienen , ooi» bij liet ver-
meiden der wijze waarop mcu dc inhouden van andere li|jchamen berekent. De
liier f;e«jcven nadere toelichlinjj van die zegswijz-c zal wel toereikend zijn, om
hiiar ouk bij andere ligchamen loe tc passen.