Boekgegevens
Titel: Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200969
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Trigonometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, en berekening der oppervlakken en inhouden van ligchamen, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
FiS' noem! nieu licl yiond- en bovenvlak
der bolvormige schijf, en haur onder-
linge afstand bc dc hoogte, of dikte
der schijf.
De bolvormige schijf is derhalve een
omwenlelings-ligchaam, welks beschrij-
vende figuur RCch verkregen wordt,
door uit de uilcinden R cn C van een
wilickeurigcn cirkelboog BC loodlijnen
Bh en Cc neer te lalen op eene wil-
lekeurige lijn AA' , door het nïiddelpunt M van dezen cirkelboog
zoodanig gelrokken , dat zij den boog niet snijdt.
Dit omwenlelings-ligchaam wordt derhalve gedecllelijk door twee
platte vlakken en gedeeltelijk door een gebogen ^bolvoi'mig) vluk
i>egrcnsd.
§ 24'. Bepallsio. Door een tweevlakkigen bolvormigen sector verstaal
Fiff. 1«. men dat gedeelte ABA'CA (Fi-. 18) van
eenen bol, dat begrepen is tusschen
twee halve groote cirkels ABA' cn ACA',
wier vlakken volgens eene gemcen-
schaj)pelijke middellijn AA' aan elkaar
sluiten.
Den hoek BMC,^ gevormd door uit
het middet))unt M des bols loodlijnen
MB en MC in ieder der zij\lakken ABA'
en ACA' op de gemeenschappelijke nnd-
dellijn A.\' op Ic rigten, noemt men den staudhork Nan don twcö-
^ lakkigen bolvormigen sector.
De Iweovlakkigc bolvormige sector is dus coj doel van con om-
wontolingf-ligchaanï ; cn dil deel wor<lt verkregen door con halven
cirkel .\BA' slechts oen gedeelte to laten ^olh^ongcn dor omw entclinjf
om zijne middellijn AA'.
Hot hior omschreven ligchaam wordt dus gvircollelijk door Iwco
platte vlakken en gedocltolijk door con gobo{jen (bolvormig)-\ lak be-
grensd. Mot bolvormig dool zijner oppervlakte nocnu mon hel rond«
oppervlak van don tweevlakkigen bolvormig en sector.