Boekgegevens
Titel: Tijdrekenkundige tafel voor de geschiedenis des vaderlands: ten dienste der scholen
Auteur: Julius, G.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & Comp, 1867
Utrecht: J. van Boekhoven
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5082
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200927
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tijdrekenkundige tafel voor de geschiedenis des vaderlands: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23 —
1833. Opheffing van het embargo. Onbe-
paalde Wapenstilstand.
1834. Terugkeer der Mobile Sehutterijen
en Vrijwilligers naar hunne haard-
steden.
1837. Dood van Frederika Louiza Wilhel-
mina, (Koningin der Nederlanden.)
*1839. Vrede met België. Huwelijk van den
Erfprins van Oranje met Sophia
Frederika Mathilda van Wurtem-
berg.
*1840. De Grondwet gewijzigd (4 Septem-
ber). Willem I doet afstand van
de regeering. Willem II, Koning.
1843. De Graaf van Nassau (Koning Wil-
lem I) sterft' te Berlijn, 12 De-
cember.
1844. Vrijwillige geldleening van 127 Mil-
lioen gulden ter regeling van '3 lands
finantiën.
* 1848. Commissie ter grondwetsherziening.
Nieuwe Grondwet aangenomen, en
den November afgekondigd.
*1849. Dood van Willem II. (17 Maart).
Willem III. Bali geheel aan het
Nederlandsch gezag onderworpen.
I
C. Loots. 34.
G. K. Graaf vau Hogcndorp.
34.
J. Scheltema. 35.
36. (29 Not.) Storm.
38. Invoering der nieuwe
Nederlandsehe Wetgeving.
G. Moll. 38.
P. W. van Heusde. 39.
N. G. van Kampen. 39.
39. Eerste Spoorweg in ons
land, tasschen Amsterdam
en Haarlem, geopend.
J. H. vau der Palm. 40.
41. Instelling der Ridderorde
van de Eikenkroon.
44. Nederlandsch Onderwij-
zers Genootschap.
45—19. Hermunting , (81
millioen).
A. van den Ende. 46.
50. De Electro-Magneet-Te-
Icgraaf komt hier te lande
in gebruik.
Th. van Swinderen. 51.
51. Het Koninkl'jk Ned. In-
stituut van Wetenschappen
enz. opgeheven, en ver-
vangen door de Koninklijke
Akademie van Wetenschap-
pen.
52. Droogmaking van het,
Haarlemmermeer voltooid,