Boekgegevens
Titel: Het tweede boekje voor de laagste klasse
Serie: Boekje voor de laagste klasse,
Auteur: Jong, H. de
Uitgave: Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200903
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het tweede boekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
B^ dm uitgever dtzes:
Maria Mhusius, Klaartje. Ëen tafereel uit de volksklasse. ^Naar
het hoogduitsch. 12»............/ 0,90.
J. L. NierairasZy Jr*y Frans Naerebout. Dichtstuk. Met portret door
Velijn, Tweede druk. ToUena-formaat......ƒ 0,75.
J, A. Oostkampi De merkwaardigste nederlandsche zeereizen, sedert
den jare 1594. Voor de vaderlandsche jeugd. Twee deelen, met
platen, kl. 80. . . ........... - - ƒ 2,40.
Bamon de la Sagra, Reis door Nederland en Belgie, met toepas-
sing op het lager onderwijs, de instellingen van liefdadigheid en
de gevangenissen in die beide landen. Twee deelen, gr. ƒ6,—.
C. ö. Saltzmann, De Hemel op Aarde. Derde verbeterde druk,
met gegraveerden titel ep vignet, gr. .8°....../ 1,80.
/T. A. Baars en P. Joling Ojü., De landman in den zomer, naar
de leerwijze van J. H. Nieuwold. Met plaatjes. Tweede druk*
kl. 8»................./ 0,20.
ZT. Blair^ Zedekundige schoonheden. Naar den vierden druk uit het
engelsch. Tweede druk. Met portret, kl. 8®. . , . . ƒ 1,60.
iV. Bouili^t Merkwaardigheden uit het leven van beroemde fran-
sche letterkundigen. Naar het fransch, volgens den vijfden druk.
Twee deelen, met platen, post-formaat....../ 8,60.
W. Behhoff, Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinns
Baljée, in leven raad van Nederlandach Indië, weleer voedsterling
en later weldoener en behouder van het Nieuwe Stads Weeshuis te
Leeuwarden. Met afbeelding van het Monument, gr. 8^. ƒ 1,80,
Geschenk cener huisvrouw aan eene jonge dienstmaagd, bestaande
in vriendelijke raadgevingen en ware geschiedenissen. Naar het
engelsch, met een aanprijzend voorberigt van Ds. W* Goede,
kl. 80..................ƒ 0,90.
Matthew Baleis leven en brieven aan zijne kinderen, benevens de
verantwoording eens christens wegens zijn gehouden rentmeester-
schap. Naar de derde engelsche uitgave, kl. 8^. . . . ƒ 1,20.
W, O. von Born, Ook een menschenleven, al was *t maar van
een hondenjongen. Eene vertelling voor al wie er naar luisteren
wil. Naar het hoogduitsch door J, A. Goeverneur, Met platen.
120......•............ƒ 1^25.
Drie dagen uit Gellerts leven. (Overgedrukt uit
de Bibliotheek voor het huisgezin). 12^......ƒ 0,25.
100 ex. ter verspreiding onder minvermogenden, 10 cents
per exemplaar.