Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
ven maar zal b. v. naar H' verschoven worden. Hieruit volgt
dat de geheele ligging van de groote as verandert, daar zg
in plaats van AB, wordt A'B'; waardoor ook het perihe-
lium verzet wordt van A naar A'. Hier zien wij dus een
verandering in het vierde element van de loopbaan der
planeet P, nl.:
4°. de lengte van het perihelium.
Verder zou het al zeer toevallig zijn, indien SH' = SH
ware. Nu stelt SH de dubbele exentriciteit SO voor, zoo-
dat hieruit blijkt dat ook tegelijk veranderen moet
5°. de excentriciteit der loopbaan.
d. Ten slotte willen wij den invloed van de radieele
kracht FP onderzoeken. Eigenlijk draagt deze ten onrechte
die naam, daar bij een ellips de lijn, naar het middelpunt
getrokken, niet loodrecht staat op de raaklijn; dit is alleen
bij eene cirkel het geval. Hier zou de kracht de normale
moeten genoemd worden maar daar de loopbanen der pla-
neten weinig van cirkels verschillen, zullen wij ze eenvoudig-
heidshalve aannemen als gericht volgens de straal.
Hoe dit ook zij, het is duidelijk dat zij een neiging zal
hebben om de kromming van de baan te vermeerderen of
te verminderen.
Hiervan zal weder 't gevolg zijn dat door den invloed van
Q, de raaklijn in het punt P der loopbaan veranderd zal
worden, zoodat zij in plaats van YPZ, wordt b. v. Y'PZ'
(fig. 39). Maar nu moeten bij een ellips altijd de hoeken
die de lijnen SP en HP, uit de beide brandpunten naar P
getrokken, aan weerszijden met die raaklijn maken, even
groot zijn, d. i.
/ SPY = / HPZ
en, daar nu de lijn YPZ een anderen stand verkregen heeft
kan iian deze conditie niet meer voldaan worden , tenzij H
weder verplaatst wordt b, v. naar H", zoodanig dat
Z SPY' = ^ H"PZ'
Hieruit blijkt dat ook de radieele kracht een bepaalden
invloed heeft op de twee laatstgenoemde elementen der
loopbaan nl.
4. de lengte van het perihelium
5. de excentriciteit.
De verandering in de lengte van het perihelium komt hier-
op neer dat de groote as der ellips telkens anders in het