Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ik verliet dus Zijn Ed.gestr. met de belofte onmiddelijk een
onderzoek te zullen instellen, waarom geen enkele boodschap, of
waarschuwing mij was geworden.
Uit dat onderzoek bleek dat ten mijnen huize niemand eene
boodschap had ontvangen. De concierge van de H. B. school
beweert echter ééne boodschap te hebben gebracht en wel aan
eene bij mij geplaatste jufvrouw, die zich echter daarvan vol-
strekt niets meer kan herinneren, zelfs niet van ooit den con-
cierge te hebben gezien.
De concierge, door mij ondervraagd welke boodschap hij dan
toch had gebracht en welk antwoord hij had bekomen zegt,
zich daarvan niets meer te kunnen herinneren, omdat het al
zoo lang is geleden en hij zoovele boodschappen ontvangt, dat
het hem niet mogelijk is die te onthouden.
Eenige dagen later begaf ik mij op nieuw naar den heer
van Sillevoldt om Zijn Ed.Gestr. den uitslag mede te deelen
van het ingestelde onderzoek, en onder aanvoering van alles,
wat ik meende, te kunnen en te mogen zeggen, dringend te
verzoeken, mij en de mijnen niet langer te laten in een zoo
aller onaangenaamste onzekerheid; te kennen gevende dat ik
bereid wax, alles te doen wat gedaan kon worden, om een
gewenscht einde aan de zaak te maken; dat als er verzuim
plaats V07id, van onze zijde, het dan toch bepaald geheel on-
willekeurig werd begaan, en het mij niet denkbaar voorkwam,
dat zulk een verzuim, de aanleiding zou kunnen zijn, tot een
maatregel, zoo hard en grievend, voor mij en mijne zonen; dat
echter wij bereid waren zoo veel noodig onze verontschuldiging
aan te bieden bij ZEG. zoowel als bij de Commissie.
De heer van Sillevoldt beloofde de zaak nader aan de over-
weging der Commissie te zullen onderwerpen, mijne zonen den
raad gevende des Zaturdags avonds ten 9 ure aan hot Stadhuis
te komen om van ZEG. den uitslag te vernemen. Zij begaven
zich tegen den bepaalden tijd derwaarts, doch de heer van Sille-
voldt was reeds vertrokken. Zich ten zijnen huize begevende
vonden zij ZEQ. niet te huis, en volgens opgave van de be-
diende over een lialf uur terug komende vonden zij ook toen
ZEG. niet te huis. Daarop begaven zij zich naar den heer
Heemskerk Bz., met wien zij reeds vroeger over de hun zoo