Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
daarvan, verzoek ik de commissie eerbiedig maar dringend de
zaak nogmaals in overweging te nemen.
Het zal dan, naar ik meen te mogen vertrouwen, blijken,
dat het eenige voorgewende of mondeling opgegeven motief
voor die verwijdering eigentlijk niet bestaat en er dus geen
billijke reden meer overblijft om langer bij de genomen zeer
harde beslissing te persisteren, daar, als er al eenig verzuim
heeft bestaan, het dan toch bepaald geheel onwillekeurig plaats
vond, en dat zulk een onwillekeurig of onwetend verzuim reden
zou kunnen zijn om eeue geheele familie in grpote ongelegen-
heid, en de toekomst van twee jonge lieden in gevaar te brengen,
komt mij onaannemelijk en ondenkbaar voor.
Mogten er echter andere mij onbekend gebleven redenen
bestaan, dan beveel ik mij aan voor de mededeeling.
Met verschuldigde achting.
Uw Ed.gesi. dw. dn.
V. de Sekière.
NOTA van den- loop der zaken betreffende de
venoijdering der jongeheeren J. G. en
V. P. Q. de Seri.ère uit de 4« klasse der
IL B. S. te 'sRage.
Sedert 1867 en 68 zijn mijne twee oudste zonen leerlingen
op de Hoogere Burgerschool alhier en waren in de laatstver-
loo])en cursus tot de vierde klasse gevorderd.
Zij gaven liet verlangen te kenuen bij het begin van den
cursus zich, evenals verscheidene andere leerlingen in dezelfde
klasse, te mogen toeleggen op het examen A voor de Indische
School te Delft, waartoe hun, na daarover met een paar hunner
leeraren te hebben geraadpleegd, vergunning werd gegeven en
de noodige schikkingen werden gemaakt om hun de gevorderde
privaatlessen te doen geven.
Op een tot dat einde aan den Heer v. Sillevoldt gericht
verzoek om den Heer Dr. Koppeschaar de gevorderde toestem-