Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
//De lieereu Moutoii en Keurenaer vestigen de aandacht op de
//ongunstige uitkomsten, voor zooveel 's Gravenliage betreft, van
//het onlangs gehouden eindexamen, volgens art. 56 der Wet op
//het Middelbaar Onderwijs. Daar dit onderwijs zoo belangrijken
//invloed behoort uit te oefenen ook op de belangen van handel
//en nijverheid, meenen zij , dat het niet geheel buiten den weg
//der Kamer ligt om deze aangelegenheid in ernstige overweging
//te nemen. Zij achten dit te meer noodzakelijk, waar de resultaten
//van liet eindexamen voor 's Gravenhage, zoo verontrustend
//afsteken bij die van andere inrigtingen voor Middelbaar Onderwijs
//in ons land.'/
//Met het oog op de onvoltalliglieid der vergadering wordt
"besloten dat punt aan te houden tot de volgende bijeen-
//komst.'/
Mag dit niet worden aangemerkt als een afdoend
bewijs dat de behoefte aan opheffing der bestaande
gebreken hoog moet zijn gestegen en dringend wordt
gevoeld ook door hen die niet behoor en tot de cathe-
gorie van ouders van hard behandelde of niet geren-
seerde leerlingen?
Dat de Averking der Hoogere Burgerschool reeds
sedert lang veel te wenschen liet kan bovendien blijken
uit de laatste regeringsverslagen, waarin het volgende
vermeld staat:
1868—1869. 's Gravevhage. De eenheid van het onderwijs
en de zamenwerkiiig der leeraren liet echter nog in vele op-
zigten te wenschen over; ook werd bij enkele lessen de orde
niet voldoende geliandhaafd. De reden van deze gebreken sclieen
althans voor een groot deel toe te schrijven aan een onvoldoend
bestuur der scliool.
1869—1 870. V Gravenhage. In deu minder gunstigen toestand
der Hoogere Burgerschool is in den loop van 1869 geene
verbetering gekomen. Overleg en zamenwerking tnsschen
leeraren onderling en van hen met den directeur bleven nog
ontbreken. De meeste leerlingen waren in verscliillende vakken
zeer achterlijk.