Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Natuurlijk zouden zij nu, bij de heropening van den cursus,
hunne studiën aan de Hoogere Burgerschool gaan hervatten.
Daarover met een hunner privaat-docenten sprekende, ontvingen
zij van hem den raad om maar van het overgangs-examen af
te zien, daar zij toch niet- in aanmerking zouden komen om
over te gaan in de 5« klasse.
Zij konden dus niet anders meenen dan dat zij diligent
waren en dat het voldoende was de heropening van den cursus
af te wachten, ten einde weder in de klasse opgenomen te
worden.
Den 5" September, datum der heropening van den cursus,
begaven zij zich dan ook naar de school en namen in de 4e
klasse de plaatsen in, die hun bij de laatste rangschikking
waren aangewezen. In die klasse was, onder anderen, tegen-
woordig de Heer leeraar Gomm, die bemerkende dat hunne
namen niet voorkwamen op de lijsten, te kennen moet hebben
gegeven, dat zulks eene vergissing was, en hunne namen met
die van een anderen leerling, die ook daarop ontbrak, in pot-
lood op de lijst schreef.
Kort daarop werden zij echter bij den heer van Sillevoldt
ontboden, die hun te kennen gaf, dat zij, niet bij het over-
gangs-examen geweest zijnde, de school hadden te verlaten.
Adressant vervoegde zich toen in persoon bij den heer van
Sillevoldt, van wien hij alleen vernam dat de beide jongelieden
gedurende de laatste maand van den afgeloopen cursus, ondanks
herhaalde waarschuwingen, de Hoogere Burgerschool niet meer
hadden bezocht en ook niet op het overgangs-examen waren
geweest en daarom door de Commissie beschouwd, werden als
de school te hebben verlaten. Op adressants verzekering, dat
het geenszins in zijne bedoeling had gelegen hen de school te
doen verlaten; dat hij toch zeker daarvan kennis zou gegeven
hebben; dat hem geene enkele waarschuwing was geworden-,
en dat, indien hem maar een enkele wenk was gegeven, hij
het voorzeker zoo ver niet zou hebben laten komen; — kon
hij geen andere toezegging verkrijgen, dan dat de heer Direc-
teur de zaak nader aan het oordeel der Commissie van toezigt
zou onderwerpen.
]51ijkens een, van den directeur, ontvangen schrijven van