Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
wel mededecling van de redenen die tot eene afwijzing mogten
leiden.
Nogmaals Uwe medewerking verzoekende met referte aan den
UEdGest. bekenden loop der zaak, blijf" ik met de meest ver-
schuldigde achting
UEd. Bw. Dienaar,
V. de Serière.
Op deze nota, waarvan ik mij bepaald een gunstig
gevolg voorstelde, omdat het mij ondenkbaar scheen
dat de Commissie van toezigt, behoorlijk ingelicht,
genoegen zou nemen met de handelwijze van den Directeur
en waardoor ik hoopte een einde te zien gemaakt aan eene
zoo eenvoudige zaak, ontving ik de volgende beslissing:
's Gravenhage , 3 October 1871.
De Commissie van toezigt op de scholen voor middelbaar
onderwijs alhier heeft, naar aanleiding van de nota onder
dagteekening van 22 September jl. aan haar gezonden, een
naauwkeurig onderzoek ingesteld naar de daarin medegedeelde
feiten. Zij is tot haar leedwezen verpligt het besluit tot niet
toelating van J. G. en V. P. G. de Serière tot de 4« klasse
der H. B. School te handhaven. Het is haar voldingend ge-
bleken , dat deze jonge lieden, ondanks herhaalde waarschuwingen ,
door eene reeks van eigendunkelijke handelingen en een verre
van onberispelijk gedrag, gedurende den afgeloopen cursus,
zeiven hunne betrekking tot de school hebben verbroken, en
zij vindt geene vrijheid om af te wijken van geldige bepa-
lingen, onmisbaar om orde en tucht behoorlijk te verzekeren.
Namens de Commissie van Toezigt:
J. Heemskerk Bz.,
WelEdel Geboren Heer Secretaris.
V. P. G. de Serière.
Wel verre dus van verbetering, werd nu de zaak nog
veel erger en de verwijdering mijner zonen niet meer