Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
zoo gropte moeilijkheden te brengen, sclieeueu weinig of geen
indruk op ZEG. te maken, althans ik kon geene andere toe-
zegging verkrijgen dan dat ZEG. nog wel eens wilde proberen
om van de Commissie eene gunstige beslissing te verkrijgen.
Zoo staan dus nu de zaken. Ondanks de vele moeite, die ik
mij reeds gegeven heb, kon ik het niet verder brengen.
De heer Directeur beroept zich op de Commissie, en de Leden
der Commissie die ik gesproken heb, beroepen zich op niet
bestaande omstandigheden, of op den Directeur.
Intusschen verloopt de tijd, en wordt de positie mijner twee
oudste zonen dagelijks ongunstiger.
De gewone tijd voor de admissie-examens bij alle nabij ge-
legen Hoogere Burgerscholen is verstreken. Zij zouden dus aan
een speciaal examen zich moeten onderwerpen, onder de aller-
ongunstigste omstandigheden, na eene vacantie van omtrent
twee maanden, gedurende welke van studie geen sprake was,
omdat zij in de stellige meening verkeerden, weer in dezeJfde
klasse te zullen kunnen voortgaan, en zij zouden nu zich moeten
laten exatnineeren door vreemde leeraren, die vermoedelijk eene
andere methode volgen. Het zeer bezwarende daarin gelegen,
behoeft voor deskundigen volstrekt geen betoog.
's Gravenhage , 22 Sept. 1871.
Aan
den WelEdel Gestrevgen Heer J. 11. van
Sii.i.KVüi.Dï, Directeur der Hoogere Bur-
gerschool te 's Gravenhage.
WelEdelGestrenge Heer!
Ik heb de eer UEdelGestr. kennis te geven dat de tot dus
verre zoo herhaaldelijk vruchteloos aangewende pogingen om
mijne twee oudste zonen weder op de onder Uwe directie
staande H. B. S. te doen opnemen, mij genoopt hebben alsuu
per adres mij tot de Commissie van toezigt te wenden, met
verzoek alsnog de gevraagde toelating te willen verleenen, dan