Boekgegevens
Titel: Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Auteur: Horn, D.; Gast, Simon de
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1894
Arnhem: G.J. Thieme
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4791
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200845
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken over natuurkunde: behoordende bij het Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij JOH. YKEMA te 's-Gravenhage is verschenen:
HORW en DE G-AST. Leerboek der Natuurkunde. 3o Druk.
Met veel genoegen hebben wij kennis gemaakt met de boven aangekondigde Natuur-
kunde. Wij jaic^ien de poging der sclinjvers toe, die met den ouden gang gebroken
hebben en datgene eerst behandelen, wat meer de belangstelling wekt en minder abstract
is in zijne voorstelling. Hierdoor zal de ambitie des leerHngs stijgen en zullen zij voor-
bereid worden om later met meer gemak de uit haar aard drogei-e stoffen te begrijpen.
Dit eerste deel der Natuurkunde bevalt ons zeer goed, de tekst is zeer duidelijk, de
figuren ziju goed geteekend en de vragen, die op bijna iedere bladzijde voorkomen,
dwingen de leerlingen over het geleerde na te denken en toepassingen af te leiden.
Heeren Leeraars in de Natuurkunde raden wij ten sterkste de kennismaking met dit
leerboek aan; we gelooven niet te veel te zeggen, als we deze Natuurkunde een der
beste noemen, die in de laatste jaren verschenen ziju.
Drukten wij bij het bespreken van het Ie deel der Natuurkunde van de heeren Horn
en de Gast djn wensch uit, dat het 2e deel aan het eerste mocht beantwoorden, tbans,
na eene meer dan oppervlakkige inzage van het 2e gedeelte van den verdienstvollen
arbeid van genoemde Leeraars, durven wij constatCeren, dat onze verwachtingen nog over-
troffen zijn. Noemden wij het Ie deel een der beste boeken, die ons op dit gebied onder
de oogen zijn gekomen, onverminderd blijven wij onze zienswijze aankleven, die in Jcracht
is toegenomen, naarmate wij met klimmende belangstelling de verschillende hoofdstukken
van dit 2e deel doorliepen. Helderder opvatting en uiteenzetting der behandelde stoffen
hebben wij nergens gevonden. L)e 210 in den tekst gedrukte figuren zijn alle zonder
uitzondering fraai en duidelijk te noemen en de spectraal-analyse als titelplaat zet nieuwen
luister bij aan dezen verdienstelijken arbeid, die onder alle opzichten een ruime versprei-
ding verdient.
Ons Hecht . 31 Maart
en 9 Februari '89.
Over dit werk kan mijn oordeel in alle deelen gunstig zijn.
De duidelijkheid van den tekst laat weinig te wenscheti over; zij, die alleen moeten
studeeren en van zoo goed als alle hulp verstoken zijn, zullen dit boek zelden onvoldaan
uit de hand leggen.
Oppervlakkigheid schaadt, want zij leidt tot onduidelijkheid voor den nauwgezetten
lezer. Bijzonder gelukkig waren de schrijvers in hun pogen om de klip der oppervlak-
kigheid te ontzeilen. Denken we aan de grondstelling van Pascal, aan de drukking in
vloeistoffen en gassen, de leer der beweging, de begrippen massa en statische en dyna-
mische krachteenheid, centrale beweging (met die ongelukkige middelpuntvliedende kracht,
welke zoo veel op haar geweten heeft), arbeidsvermogen, warmtetheorie; ik verklaar met
groot genoegen die hoofdstukken gelezen te hebben. i)e behandeling is degelijk, en toch
overal goed te volgen.
De uitvoering doet den uitgever eer aan.
memo Schoolblad, 25 Juli 1888.
H. VERHAGEN.
Zooals men uit den eersten druk van dit werk weet, is de volgorde van behande-
ling der stof hier vrij wat anders dan in de andere leerboeken der natuurkunde. De
afgetrokken begrippen van kracht, massa, arbeid en arbeidsvermogen, evenals de voor den
aanvanger moeilijke gedeelten over samenstellingen ontbinding van krachten en de wetten van