Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
jectie a' e\ van de ribbe a e kau dus terstond geteekeud wor-
den. Daar verder de \ertikale projectie vau het prisma bij
het draaien van dit lantste geen verandering ondergaat, zoo
kan ook de nieuwe vertikale projectie a" c^'.... e'/ gemak-
kelijk iu teekening worden gebracht. De pmiten c' enz.
heschiijven lijnen, welke evenwijdig zijn aan iV" (14). Trekt
men nu uit het punt d'l een lijn loodrecht op MX en be-
j)aalt men het snijpunt d'^ \an deze lijn met de lijn, die door
het punt d' evenwijdig aan MX is getrokken, dan is d[ de
nieuwe horizontale projectie van het punt d. Op overeenkom-
stige wijze erlangt men de nieuwe horizontale projectie van
elk der overige punten en, door deze behoorlijk met
elkander te vereenigen, de horizontale projectie van het
])risma, wanneer het op het horizontale vlak van projectie
is nedergelegd.
De bijzondere vorm van het lichaam maakt, dat het niet
noodig is om al de punten d\, , . .. bepalen. Kent
men de plaats van de punten d[ en , dan heeft men klaar-
blijkelijk voldoende gegevens om de horizontale projectie van
het pris.na te kunnen teekenen.
4. Van een vierhoekige piramide {a' b'c'd' t\a i"c"d"t")^
welke op liet horizontale vlak van projectie staat^
is de ribbe cd loodrecht op het vertikale vlak van
projectie. Alen vraagt de projecties van dit lichaam
te construeeren, wanneer het om de ribbe gewen-
teld wordt, totdat het zijvlak cdt met bet horizon-
tale vlak van projectie samenvalt.
De vertikale projectie van de piramide blijft bij het draaien
onveranderd en daar de vertikale projectie van den top
iu de as van projectie M N komt te liggen, kan de nieuwe
vertikale projectie d'^b'l c" van de piramide terstond ge-
teekend worden. Trekt men nu door elk der punten a^b^t'
iMfiaiai