Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
c" c" en d' d„ d" en trekt men de lijnen e' e', c' d'
en d'f, dan zijn de gezochte projecties bekend.
Bij het draaien van de figuur om de liju a s als as blijft
hare horizontale projectie natuurlijk onveranderd; alleen hare
vertikale projectie ondergaat eeu wijziging. Op hoedanige wijze
nu die vertikale projectie bij een bepaalde verandering in
stand vau de figuur gevonden wordt, zal, na de uitvoerige
beschrijving van Fig. I, wel geen nadere toelichting behoe-
ven. Ook hier is, gelijk uit de figuren 2'> en 2° genoegzaam
blijkt, de figuur, bij het teekenen van hare verschillende
standen, een weinig over het horizontale vlak van projectie
verschoven geworden.
Fig. stelt de projecties van de gegeven figuur voor,
wanneer deze 45° om de lijn as is gedraaid, terwijl Fig. 2"
de projecties doet kennen, wanneer de wenteling 90° be-
draagt. Alsdan is zoowel het vlak van den ondersten als van
den bovensten vierhoek loodreciit op het vertikale vlak vau
projectie; beide vierhoeken hebben dan een rechte lijn tot
vertikale projectie en deze lijnen «„'el', c'^'e" zijn loodrecht
op elkander.
3. Een regelmatige vijfhoek (j)'m a', p" m" rj") ligt
in een vlak, dat evenwijdig is aan het vertikal e vlak
van projectie; door het hoekpunt i/is een lijn (a', a" s")
getrokken, welke loodrecht is op het horizontale
vlak van projectie. Men vraagt de projecties van
dezen vijfhoek te construeeren, wanneer meu hem
om de lijn as laat wentelen.
De vertikale projectie p" m" q" van den vijfhoek stemt
geheel overeen met de werkelijke gedaante van dien veelhoek;
de horizontale projectie p' m' a' is een lijn, welke evenwijdig
is aan de as van projectie M N. De constructie van dc pro-
jecties van den vijfhoek in den eerst aangenomen stand kan