Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
p
/;——Ml iiuii 11,1^1 w ..i.ia^S
' f SO
liet ïs bekend, dat, ih ^evar de midffellijn,
van eenen cirkel 7 bedraagt, de omcrelc
van denzelven ongeveer 22 zijn moet: kunc
gij naar ^eze verhei ij k i ng , ufc de zoo even
gevondene lengte in ;G.eographicrche Mijlen
van de middellijn der Zon, derzelver om-
trek: wel beiek'jncn?
2'2-. Als i Gcograpiiiefche Mijl 7410. Ellen groot
is, ho;vee[ Eüen bcdraagc dan de halve
omtrek der Zon?
83. Wanneer men 5000 Eilen voor een uur f^aans
fteilen knn, hoeveel uren zon men dan wel
werk hebben, 'om dcii halven omtrek der
Zon, dat is, van den eenen tot den'ande-
■ ren' kant derzeive-, te voet af te* leggen ?
t>e h00fdre'G£;l'f?n der rekénkundfi met
' g"c:Wü>.'e breuken.
Schoon onze nieuwe Maten, Gewi^ten en"
Munten, tiendee'ig zijn verdeeld, en deze tien-
deelige vcrdeeling, gelijk wij gezien h.:bben,
vele voordeden in d'e veVfchillende berekeningen
oplevert, moec het no2;tans vo )r elk , die eenige
vorderingen van aanbelang in de Rekenkunde
ttifiken wil, van gewigt befchouwd worden,
om den aard en de behandeling der gewone
breuken-naar behooren te leeren kennen. Zon-
der hier veel van de nuttigheid der gewone breu-
ken optegevcn, zal het vervolg van ons werk
genoegzaam doen zien, dat dezelve bij voortdu-
ring van zeer veel nut blijven, en het is ons
voorgekomen, dac de behandeling, derzelve niec
ianger dan tot hier moest uitgefteld worden.
Om de bewerking der navolgende Hoofdrege- .
l&n