Boekgegevens
Titel: Premières lectures françaises: Fransch leesboek voor de lagere klassen der hoogere burgerscholen enz.
Auteur: Herrig, Ludwig; Helderman, D.J.
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-353
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200765
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premières lectures françaises: Fransch leesboek voor de lagere klassen der hoogere burgerscholen enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 224 —
toestaan, imprimerie, f., druhherij, v. ouvrier, ra., werkman, arleider. compositeur, ra. {van
composer, samenstellen), letterzetter, ra. obligation, f., verplichtinq, v. pre'cisément (adv. van
précis, e, nauwkeurig), juist, enchanter, bekoren, in verrukking brengen, recommencer, weder
beginnen, pour ainsi dire, om zoo te zeggen, au hasard, ter loops, suivant, volgens, naar.
espèce, f., soort, v. stirauler, aansporen, vocat-ion, f., roeping, v. toute différente, ge-
heel verschillend, renoncer à qch., afstand van iets doen. ballade, f., gedicht, o. ex-
clusivement, uitsluitend, typographe, ra. i^an type, ra., letter, v.. type, afbeeldsel, o.),
boekdrukker, ra. distinction, f., onderscheiding, v., aanzien, o., beroemdheid, v.; de distinction,
uitstekend, beroemd, aanzienlijk, épreuve, f., proef, v., proefstuk, o. confier, vertrouwen, toe-
vertrouwen. direction, f., bestuur, o., leiding, v. iraportant, e, belangrijk, gewichtig, cercle,
ra., kring, ra. s'agrandir, zich vergrooten, zich uitbreiden, singulièrement (adv. van singulier,
ère, zonderlino), op eene bijzondere, in 't ooq vallende wijze, par suite de, tengevolge van.
relation, f., betrekking, v. fréquent, e, menigvuldig, renomrae', e, beroemd, acquisition, t.,
aanschaffing, verwerving, v. faire l'acquisition, zich aanschaffen, presse, f., drukpers, v.
exercer, uitoefenen, en siraple amateur, als bloot liefhebber, il se fit, hij werd. fondeur, ra.
i^an fondre, smelten), gieter, m. caractère, ra., letter, vorm, ra. graveur, ra. {van graver,
graveeren), graveur, wapensnijder, ra. vignette, i., plaatje, o. araélioration, f., verbetering, v.
prospérer, bloeien, établissement typographique, typographische inrichting, boekdrukkerij, v.
s'attacher à, zich toeleggen op, zich gelegen laten liggen aan. fournir qn. de qch., iemand van
iets voorzien, propagation, f., verspreiding, voortplanting, v. usuel, le, gewoon, gebruikelijk.
bonhomme, goedhartig, arm. production, f., voortbrengsel, o. original, e, eigenaardig, oor-
spronkelijk. solide, vast, degelijk, sous Ie rapport de, met betrekking tot, wat aangaat, morale,
f., zedèleer, v. infatigable, onvermoeibaar, recherche, f., nasporing, v., onderzoeking, v.
mystère, ra., geheim, o. foudre, f., bliksem, m. paratonnerre, ra., bliksemafleider, m. essai,
m., proef, v. imaginer, verzinnen, bedenken, uitvinden, préservatif, ra., behoedmiddel, o,
élever, verheffen-, oplaten, cerf-volant, ra., vlieger; schaalbijter, ra.
Bladz. 23.
par un temps, bij, met een weder, orage, ra., onweder, o. ophangen, clef, f., m.
au bas, onderaan, corde, f-, touw, o., koord,\. en o. étincelle, f., vonk, v. tentative, f., poging,
v. pluie, f., regen, m. survenir, overkomen, opkomen, mouiller, nat maken, conducteur, m.,
geleider, ra. fluide, m., vloeistof, vloeibare stof, v.; electrische stroom, m. conducteur de
fluide, électriciieits-geleider, m. phénoraène, ra., verschijnsel, luchtverschijnsel, o. dès l'abord,
dadelijk, bij het begin, tuer, dooden. infailliblement, onfeilbaar; zeker, lecteur, ra., lezer, ra.
savoir gré de qch., dank weten voor ieis. copier, afschrijven, textuellement {van texte, ra.,
iekst, ra.), met den tekst overeenstemmend-, woordelijk, au sujet de qch. aangaande, met be-
irekking tot-eene zaak, préserver, bewaren, beschutten, météore, ra., luchtverschijnsel, natuur-
verschijnsel, 0. cherainée, f., schoorsteen, ra. miroir, ra., spiegel, ra. boiserie, f. {van bois,
m., hout, O.), houtwerk, o., lambrizeering, v. dorer {van d*or, van goud), vergtdden. bordure,
f. {van bord, ra., rand, ra.), lijst, v. tableau, ra., schilderij, v. pourvu que, mits. lustre, m.,
glans-, kroonkandelaar, ra. chaîne, f., ketting, ra. matelas, ra., matras, v. plier, vouwen;
plier en deux, dubbel vouwen, chaise, f., stoel, ra. matière, f., stof, v. préférer, de voorkeur
geven, verkiezen, préférer d'interrompre, bij voorkeur stuiten, afbreken, à travers, door.
haraac, ra., hangmat, v. soie, f., zijde, v. erin, ra., paardenhaar, o. égal, e, gelijk, plafond,
ra., plafond, o., zoldering, v. plancher, ra. {van planche, f., plank, v.), {houieii) vloer, ra.
réellement, adv. vân réel, le, werkelijk, wezenlijk, abri, ra., beschutting, v. se mettre à Pabri
de, zich beschutten, beschermen, tegen, consister en, bestaan uit. barre f., stang, staaf, v.
tige, f., stam, m.-, stang, v. pointe, f., punt, v. platine, in., platina, o. édifice, ra., gebouw,
O. garanti)', beschutten, vrijwaren, cordon, ra., koord, o. fil, ra., draad, ra. puits, m., pui,
m. souter iM in, ra., onder aardse fi geioelf, o. constararaent, adv. van constant, e, bestendig,
voortdurend, huraide, vochtig, soutirer, afleiden; aantrekken, environner, omringen, ressen-
tir, ondervinden; gevoelen, action, f., werking, v. accumuler, ophoopen, foudroyer, nederwer-
pen, verpletieren, péril, ra., gevaar, o. redouter, duchten, vreezen. cas, ra., geval, o. on a
vu de ces tiges, men heeft zulke stangen gezien, courber {van courbe, krom), buigen, fâcheux,
se {van fôcher, ergeren-, bedroeven), bedroevend, nadeelig. donner lieu à, aanleiding geven tot,
veroorzaken, curieux, se, nieuwsgierig; merkwaardig. avocat, ra., advocaat, ra. depuis, sedert,
sedert dien tijd. célébrité, f., vermaardheid, v. admirateur, ra., bewonderaar, ra, flèche, f.,
pijl, ra. surraonter, overkomen; slaan op, alarraer, verontrusten, nouveauté, f., nieuwheid,
nieuwigheid, v. presser, drihgen. sollicitation, f., verzoek, verzoekschrift, o. échevin, ra..
schepen, ra. panique, f„ panische schrik, ra. administré, .ra., onderhoorige, m. rendre ua