Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
3')
met diepe sloolen. die telkens uitgebaggerd worden, waar-
langs lange rijen van knotwilgen staan. De slooten loopen alle
rechthoekig uit in »tochten'', die /,oo breed zijn . dat men er
zelfs met geen polsstok over springen kan. Hier en daar lig-
gen grootere wateren, z. g. «boezems'*, die door hooge dij-
ken zijn ingesloten , omdat hun waterspiegel hooger ligt dan
de omringende landstreek. Een krans van windmolens . mi en
dan ook een stoomgemaal . duidt reeds van verre de boezem-
watereu aan. Met geheele landschap ademt vrede en kalmte ;
dat heerlijk groen, die ellen waterspiegel, die vreedzame koeien !
Stil , geruischloos iilijdt de trekschuit over de vaart vooibij ;
de hoefslag van den kle[)per op 't jaagpad wordt nauwelijks
gehoord. Even kalm als het landschap zijn ook de menschen;
ja. men kan ze zelfs stijf noemen.
Zij, die deze streek voor het eerst zien. worden getrollen door
haar schoonheid. Iemand verhaalt van een Fianschman . die
bij het gezicht ervan tot tranen toe ])ewogen werd.
De wedergade van »ons polderland" zoekt men in andere
landen tevergeefs. De boden» ligt hier overal lager dan de opper-
vlakte der zee. Het veen is in den en ingeklonken
en moest daarom tegen wateroverlast omdijkt worden. Xog
dieper liggen de droogmakerijen, voormalige meren en plassen,
als de Zuidpias- en de Piins-Alexander-polder (tot 5 M.—AP.)
De slooten en de tochten, waarin gene uitloopen. verzame-
len en bergen het overtollige rei>enwater der polders. Het water
staat er bijna altijd even hoog in ; een halveïi voel beneden
de zode van het weiland en langs bouwland wel drie voet
lager. Hoe dit kan ? De windmolens en stoomgemalen, die op
de dijken langs de boezemwateren staan . nialen het water ,
dal er in de polders te veel is (boven het bepaalde peil) in
de boezems . ze slaan het op de boezems uit. De Gouwe , de
Aar en een deel van den Hollandschen IJsel ziin boezems.
Zoo is ook de Oude Hijn door sluizen in vijf boezems of
kommen met stilstaand water verdeeld. Waar blijven deze
boezems met hun water? Zij loozen het op hun beurt op ver-
schillende i)laatsen weer op het buitenwater, b.v. op de zee
de Maas. het Noordzeekanaal, enz. Dit gebeurt meestal met
l)chulp van molens. Komt echter bij ebbe het buitenwater
eenige cM. lager dan het water in de boezems, dan opent men
3 *
12741684