Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
llo
Ook s nachts, hij hel licht van lampen met rellectors, weni
dapper, ja wanhopig doorgewerkt. Niemand sliep. Vrouwen
jammerden, kinderen schreiden, als zij het kraken der schot-
sen hoorden. Onheilspellend luidde de torenklok ! Vele boe-
ren dreven hun vee over den dijk naar de naaste stad. liet
water steeg al hooger. Het ijs schoof op en over de oevers.
Brullend en donderend beukten de golven den wal.
Nog hooger steeg de vloed, nog feller raasden de golven ,
tot eindelijk in den vroegen morgen van I Februari de stroom
zich woedend een doortocht baande en als een brullende
waterval door de bres stortte. Een angstkreet, die door merg
en been drong, steeg op uit de menigte.
»Vlucht, vlucht!" klonk het en de noodschoten riepen het
mee,
Alle menschen ijlden naar huis om vrouw en kind, have
en vee te redden. Reeds drong het water de huizen binnen
en rees met ongeloofelijke snelheid. Men vluchtte naar den
zolder. Buiten gierde en loeide de storm. He woedende gol-
ven deden de wanden der woningen beven en waggelen op
hun grondvesten.
Zoo was ook een gezin van vader, moeder en drie kinde-
ren op een zolder gevlucht. Vol angst luisterden ze naar het
loeien van den storm. Als het dak eens van de woning weg-
sloeg! Daar het water nog hooger rees. klouïmen ze door het
dakvenster op het dak. Allen bibberden en klappertandden
van de koude. Ze sloegen oude zakken om de leden. Het ge-
heele dorp was onder 't water bedolven. Overal zag men
menschen op de daken. De storm hield nog steeds aan en
deed de zwakke muren schudden. Eensklaps slaakten allen
een luiden gil. Het dak was losgescheurd en dreef op de gol-
ven. Daar zwalkten de ongelukkigen op den wijden plas.
Goddank, er naderde een boot. De wakkere roeiers bekamp-
ten den woedenden stroom, ze kwamen dichterbij, ze bereikten
het dak en de ongelukkigen waren gered. lp een ruime
schuur op een hooge plek vonden ze dak , leger en voedsel.
Anderen kregen een onderkomen in kerken en scholen. Schui-
ten met levensmiddelen en bedden kwamen aan. De welda-
digheidszin onzer landgenooten verloochende zich niet. Van
wijd en zijd vloeiden de giften naar de geteisterde streek.
8 *