Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
uren ver nog weinig anders dan woest en eenzaam hoogveen
met een enkele schamele buurt aan een stroompje. Toen be-
gon de vervening door z. g. »compagniën."
Ook hier ontstonden nu veenkoloniën, lange, rechte dorpen
langs de vaart. Gorredijk en Drachten zijn in den vorm van
een kruis gebouwd, d. w. z. de huizenreeksen langs de hoofd-
vaart, worden gesneden door een dubbele buurt aan een
dwarsvaart.
Op de zandstreken liggen schoone bosschen. vooral bij
Beetsterzwaag en Olterlerp, Daar heelt de bloem van den
Frieschen adel haar buitengoederen . als Ilarinxma-State. Lijck-
lama-State e. a. Jammer, dat de eigenaars ze niet i)ewonen ,
ol' er slechts enkele weken ol" dagen vertoeven! Ook bij Heeren-
veen , »het Friesche Haagje" zijn Fraaie buitenplaatsen. Het
Oranjewoud herimiert aan de Friesche stadhouders. Het werd in
IGfii gesticht door Aibertine Agnes, dochter van Frederik Hen-
drik. Jan Willem Friso liet er een paviljoen bouwen en het
slot was later een lievelingsverblijfzijnerweduwe. Maria Louize
oC »Maaike-moei."
Meer is er van de talrijke stinzen (=: sterke kasteelen), die
eertijds Frieslands bodem als bedekten. zoo goed als niets
meer over. De ouderwetsche, deftige staten bij ieder dorp zijn
bijna alle gesloopt. Jaar op jaar vielen er heerenhuizen onder
den moker en plantsoenen onder den bijl."
Van de Friesche edelen en landbezitters hebben velen den
grond hutmer vaderen verlaten , om zich elders te vestigen ,
waar meer levensgenot was te vinden.
Friesland is geen gelukkig land. Men zou het «ons Ierland"
kunnen noemen. Zelfs in de vette kleistreken gaat het den
boeren slecht, vooral tengevolge der lage graanprijzen. Velen
gaan te gronde en vervallen gaandeweg tot arbeiders. In vele
dorpen is zoodoende een opeenhooping vari boerenarbeiders
ontstaan. Daar het den boer zoo moeilijk valt de hmirpennin-
gen bijeen te krijgen, laat hij alleen het allernoodzakelijkste
werk doen. zoodat er voor de daglooners ook minder te ver-
dienen is. Vooral in den winter hebben deze het dikwijls hard
te verantwoorden.
Daarbij komt. dat de groote beeren, die eigenaars der meeste