Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
7-6
Evenwicht der vloeistoffen in cominnnlcee-
rende vaten.
Door communiceerende vaten verstaat men zulke
ruimten, die door middel eener verbindingsbuis of op
eenige andere wijze met elkander vereenigd zijn ; zoodat
een vloeistof, die zieh in de eene ruimte bevindt,
vrijelijk in de andere kan komen. In zulke communi-
ceerende vaten plaatst zich een vloeistof zoodanig, dat
haar vrije oppervlakten in de beide vaten in hetzelfde
horizontale vlak liggen. Wanneer men in de beide
vaten verschillende vloeistoffen doet , die zich niet met
elkander vermengen en ook geen scheikundige werking
op elkander uitoefenen, dient men twee gevallen te
onderscheiden , naarmate de vloeistoffen dezelfde of een
verschillende dichtheid hebben.
lo. Wanneer vloeistoffen van gelijke dichtheid zich
in vaten bevinden , die met elkander gemeenschap heb-
ben, zullen de vrije oppervlakten der verschillende vloei-
stoffen zich in hetzelfde horizontale vlak plaatsen. Zoo
staat het water in de tuit van een ketel even hoog als
in den ketel zelf ; zoo staat het water in verschillende
putten, die met elkander gemeenschap hebben , even
hoog; zoo verzamelt zich het water van bronnen en
beken tot rivieren, en stroomt naar zee, omdat het zich
steeds horizontaal wil stellen ; zoo vormen al de zeeën
slechts een uitgestrekt stelsel van communiceerende va-
ten , waar de wateren zich tot dezelfde hoogte zouden
plaatsen en volkomen in evenwicht zijn , indien zij niet
onophoudelijk door eb en vloed, door zeestroomingen
en door den wind bewogen werden.
2o. Wanneer de dichtheid van de vloeistof in het
eene vat verschilt van die in het andere , en deze vaten
door een buis ot op een andere wijze vereenigd zijn,
dan bevinden zich de oppervlakten dezer vloeistoffen
zoodanig , dat haar hoogte omgekeerd evenredig is aan
de dichtheid. Bijvoorbeeld, kwik is 13,6 maal zwaar-
der dan water ; daar nu de kolom kwik en de water-
kolom op elke molecule aan hun scheidingsvlak een
gelijke drukking moeten uitoefenen , blijkt daaruit dat
de waterkolom 13,6 maal zoo hoog moet zijn als de
kwikkolom.