Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
tal zeer dunne lagen of schijven, die op elkander rus-
ten. Op ieder van deze lagen werkt de zwaartekracht
en elke laag heeft daarenboven het gewicht te dragen
van al de lagen , die hooger liggen. Vandaar dat een
laag te meer gedrukt wordt, naarmate zij dieper onder
de oppervlakte ligt.
Verbeelden wij ons een cylindervormig vat, waarin een
vloeistof is, wier oppervlak juist bedekt wordt door een
schijf, waarop eenige drukking, stel 100 Kilo, wordt
uitgeoefend ; indien wij de zwaartekracht en de samen-
drukbaarheid der vloeistof buiten rekening laten , dan
zal deze drukking terstond door geheel het inwendige
van de vloeistof worden voortgeplant. De bovenste laag
drukt op de volgende even sterk, als zij door de schijf
gedrukt wordt, en de bodem van het vat wordt even
sterk gedrukt, alsof de schijf met haar gewicht er-on-
middellijk op rustte. Daar de drukking op de geheele
oppervlakte van het vocht 100 Kilo is, zal zij op de
helft van deze oppervlakte slechts 50 Kilo bedragen,
terwijl het tiende gedeelte der oppervlakte ook maar
het tiende gedeelte der geheele drukking te verduren heeft.
Hieruit laten zich drie grondstellingen afleiden : lo.
de drukking wordt van boven naar beneden voortge-
plant ; 2o. zij is op ieder punt der vloeistof even groot,
en 3o. zij is evenredig aan de uitgebreidheid der opper-
vlakte , die men in aanmerking neemt.
Geheel hetzelfde verschijnsel heeft plaats voor de zij-
wanden ; want indien men in den wand van eenig vat
een opening maakt, beneden het niveau der vloeistof,
zal zij er uitloopen, en wel met te meer kracht,
naarmate de opening dieper beneden de oppervlakte d er
vloeistof ligt.
Eindelijk, indien de drukkende schijf zelf een opening
had, zou de vloeistof er van beneden naar boven uit-
springen ; 't geen bewijst, dat de bovenwand, zoo die
aanwezig is , evenzeer gedrukt wordt, als al de andere
wanden.
De zijdelingsche druk der vloeistoffen is oorzaak, dat
dijken en waterkeeringen somtjjds voor de kracht des
waters bezwijken ; terwijl de opwaartsche druk te weeg
brengt, dat het water in een vaartuig dringt, dat een
lek in den bodem heeft.