Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
gens de tweede wet evenredig aan den tijd van den
val, dat is, zij zal na twee seconden dubbel, na vier
seconden viermaal zoo groot zijn.
De waarheid dezer wetten, die langs wiskundigen weg
gevonden zijn , is ook door genomen proeven volkomen
bevestigd. Om hun waarheid proefondervindelijk aan
te toonen, maakt men gebruik öf van het hellende vlak
van galileï, öf van het valwerktuig van atwood , die
beide daarin overeenkomen, dat zij de snelheid van
den val zooveel verminderen, dat wij de bijzonderheden
er van kunnen nagaan, zonder dat die vermindering
invloed heeft op de verschijnselen, die zich verder bij
het vallen vertoonen.
Hellend vlak van Calileï.
Dit is een gewoon hellend vlak, waar langs een
kogel naar omlaag rolt. Indien het horizontaal lag ,
zou de snelheid van den kogel nul zijn, dat is, hij
zou niet vallen. Stond het vlak daarentegen verticaal,
de bal zou met volle snelheid langs het vlak neder-
dalen. Bij eiken anderen stand van het vlak wordt
de snelheid van den kogel verminderd, (wat later be-
wezen zal worden), zonder dat er in de betrekkingen
tusschen de doorloopen ruimten en de daarvoor ge-
bruikte tijden eenige verandering plaats heeft.
Men behoeft dus slechts na te gaan, hoe groot de
ruimte is, die de kogel op de helling in de eerste,
tweede en derde seconde aflegt en zal dan bevinden,
dat deze in twee seconden viermaal zoo groot is als in
de eerste, en dat zij in drie seconden negenmaal zooveel
bedraagt.
Het valwerktuig van Atwood, alzoo naar zijn
uitvinder genoemd, bestaat, zooals fig. 6 aantoont, uit
een houten staaf, die verticaal staat en van boven een
rad draagt, dat zeer gemakkelijk om zijn as draaien
kan; over dit rad loopt een fijne zijden draad, aan
welks einden twee even zware gewichten m en n zijn
vastgemaakt. De staaf, die in gelijke deelen, bijvoor-
beeld in mM. verdeeld is, draagt een ring en lager een
plaatje, die beide op- en nedergeschoven kunnen wor-
den. Het plaatje moet dienen om het dalende gewicht