Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
Terugkaatsing van het geluld ; echo ; nagalm.
"Wanneer de golyingen der lucht, door de trilling van
een geluidgevend lichaam teweeggebracht, op haar weg
een hinderpaal ontmoeten , worden zij daardoor terug-
gekaatst. Deze terugkaatsing heeft ook hier plaats,
gelijk als bij alle veerkrachtige lichamen, zoodat de
hoek, waaronder de terugkaatsing geschiedt, gelijk is
aan dien, waaronder de geluidsgolf het terngkaatsende
voorwerp treft.
Door echo verstaat men een herhaling van het geluid,
door terugkaatsing der geluidsgolven veroorzaakt. Wan-
neer men een echo hoort van geluid dat men heeft te-
weeggebracht , heeft het geluid den afstand van de
geluidsbron tot het terugkaatsende voorwerp heen en
terug, en dus twee maal, doorloopen. Nu heeft men
waargenomen dat twee geluiden, die minder dan '/,o
van een seconde na elkander het oor bereiken, niet
meer onderscheiden kunnen worden. Het geluid door-
loopt 336 M. in de seconde, dus in '/,o seconde 33,6
M. Zal er dus een echo plaats hebben, dan moet het
voorwerp, dat het geluid terugkaatst, minstens 16,8 M.
van ons verwijderd zijn. Het geluid heeft dan 33,6 M.
te doorloopen, eer het ons oor bereikt; heeft daarvoor
V, O eener seconde noodig , en het teruggekaatste ge-
luid kan onderscheiden van het oorspronkelijke worden
waargenomen.
Als het terugkaatsende voorwerp zich op kleineren
afstand dan 16,8 M. bevindt, valt het teruggekaatste
geluid min of meer samen met het oorspronkelijke.
Daardoor ontstaat dan dat verschijnsel, dat men galm
of nagalm noemt en dat in groote zalen en in kerkge-
bouwen het verstaan van het gesprokene soms zoo
moeielijk maakt.
Is echter het terugkaatsende voorwerp zoo dicht bij
den spreker geplaatst, dat het geluid zelf en de terug-
kaatsing er van nagenoeg gelijktijdig het oor van den
hoorder treffen, dan wordt daardoor het geluid niet
weinig versterkt. Met dit doel plaatst men klankbor-
den boven de predikstoelen, maar ook tevens om te
zorgen, dat het geluid zich niet in de gewelven van
het gebouw verspreiden kan.
Zoo het terugkaatsende voorwerp twee-, drie-of meer-
10