Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
Boven in den luchtballon bevindt zich een klep, die
door middel van een koord, dat tot in het schuitje ne-
derhangt, door de luchtreizigers geopend kan worden.
Zoodra deze klep geopend is, ontsnapt een gedeelte der
ingesloten lucht; de ballon vermindert in volumen ; hij
verplaatst minder lucht dan vroeger, waardoor de op-
waartsche drukking vermindert, en begint dus te dalen.
Wanneer men integendeel wenscht te stijgen, werpt
men een gedeelte van het zand, dat als ballast medege-
nomen is, uit het schuitje, en het geheel, daardoor
lichter geworden , rijst weder. Eindelijk, aan den bal-
lon is somtijds een valscherm of parachute gevoegd,
waarmede men zich kan nederlaten, wanneer men om
de eene of andere reden zonder den ballon wenscht te
dalen. Het is een soort van reusachtige paraplu van
zeer sterk, vernist doek; door den tegenstand der lucht
ontplooit zich het doek en dit vertraagt den val van het
schuitje, als dit er aan hangt, zoozeer, dat men zonder
gevaarlijken schok den grond bereiken kan. De parachute
heeft in het midden een opening, waardoor bij het ne-
derdalen de lucht kan opstijgen. Zonder die voorzorg
zou zij te veel heen en weder slingeren.
Daar de luchtreizigers in den dampkring niets aan-
treffen , waaraan zij kunneu weten of zij rijzen of da-
len , zijn zij altijd voorzien van een barometer, die hun
de drukking der lucht op de kwikkolom aanwijst.
Wanneer het kwik daalt, is dat een zekere aanwij-
zing , dat de luchtballon rijst; indien het kwik stijgt,
daalt de luchtballon. Door den laagsten stand van het
kwik waar te nemen, kan men ook de hoogte bepalen,
waartoe de luchtballon is gerezen.
In lateren tijd zijn herhaaldelijk pogingen aangewend
om bestuurbare luchtballons te vervaardigen , door Gif-
faed in 1852 en 1855; door Tissandiee in 1882 en
door Kenard en Krebs (Fransche officieren) in 1884.
Allen gaven aan den ballon een langgerekte spoel-
vormige gedaante , en trachtten door snelle ronddraaiing
eener schroef een voortgaande beweging te verkrijgen.
Alleen Kenaed en Keebs is het gelukt eenige tochtjes
te doen, doch alleen bij nagenoeg geheele windstilte.
Het vraagstuk der luchtscheepvaart is echter hiermede
nog niet opgelost.