Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
maar de dampkringslucht (wier dichtheid 770 maal
minder is dan die van het water), of ook het water-
stofgas. Daarenboven neemt men in plaats van een
flesch een glazen bol met een metalen hals, die van
een kraan voorzien is, en waaruit men de lucht ver-
wijderen kan. Het soortelijk gewicht zelf verkrijgt men
door het gewicht van een willekeurig volumen gas te
deelen door het gewicht van een gelijk volumen damp-
kringslucht of waterstofgas.
Daar de temperatuur der lichamen van grooten in-
vloed is op hun volumen en dus ook op hun soortelijk
gewicht, moet dit laatste altijd bij een vaste tempera-
tuur, b. v. bij O" C., bepaald worden en kan dan
verder bij elke andere temperatuur berekend worden,
zooals we in de leer der warmte zullen zien. Bovendien
moet men bij de gassen ook in aanmerking nemen de
drukking , waaronder zij verkeeren , daar ook deze van
zeer grooten invloed is op hun volumen. De juiste
bepaling van het soortelijk gewicht der vaste vloeibare
en gasvormige lichamen gaat dus met meer moeilijkheden
gepaard dan wij hier kunnen meedeelen.
Areometers.
Men gebruikt in den handel zoowel als bjj verschil-
lende wetenschappelijke onderzoekingen kleine werk-
tuigen , die men areometers noemt, en die dienen tot
nauwkeurige bepaling van het soortelijk gewicht der
vaste en vloeibare lichamen en ook van de verhouding,
waarin sommige zelfstandigheden onder elkander ge-
mengd zijn. Dit geschiedt altijd door indompeling van
den areometer in eenige vloeistof, waarbij men dan
opmerkt öf met hoeveel gewicht men hem bezwaren
moet, om hem tot een bepaald punt te doen zinken, of
hoe diep de areometer door zijn eigen gewicht in de
vloeistof zinkt.
Er zijn daarom twee soorten van areometers: lo.
areometers met standvastig volumen, waardoor men zulke
verstaat, die men immer tot hetzelfde punt in de vloei-
stof indompelt, en 2o. areometers met standvastig ge-
wicht , die in verschillende vloeistoffen tot een ver-
schillende diepte zinken, al naarmate deze meer of
minder dichtheid bezitten.