Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
7 zoo ook 1 geen hoogeren rang dan eenheden bevattende heeft O tot
7, 854 JIndeï.
70 zoo ook bevattende tientallen , dus éénen rang hooger dan eenhe-
78, 54 den , heeft eenen Indei , die 1 hooger of 1 meer is dan 0.
700 zoo ook is weder één rang hooger dan het voorgaande ; zijn In-
785, 4 dei is insgelijks 1 meer dan 1 , of 2 meer dan 0.
7000 zoo ook ^ nog een rang hooger zijnde, is ook de Index nog één
7854 J meer, dus 3.
70000 en welker hoogste cijfer vier rangen boven den rang een-
78540 heden is , hebben tot Index 4 meer dan O enz.
Gij ziet dus: De Index is zooveel boven O, als de rang van het
hoogste cijfer boven den rang eenheden. Hieruit volgt: De Index is
1 minder dan het aantal cijfers geheelen.
Zoo gij voor een' gegeven logarithmus het getal hebt te zoeken ,
moet ik U aanraden steeds den gegeven logarithmus met den Index 3
op te zoeken. Gij bekomt dan het getal in 4 cijfers, terwijl de gege-
ven Index U aanwijst, of het hoogste cijfer van het gevonden getal
1000-tallen , lOO-tallen , 10-tallen of eenheden is.
Daar men nu het product van twee getallen verkrijgt, wanneer men
derzelver aantallen factoren 10 te zamen telt ; en evenzoo het quotiënt
van twee getallen , door het aantal factoren 10 van het deeltal te ver-
minderen met dat van den deeler; zoo volgt hieruit, welke bewerkin-
gen men door middel der logarithmen kan verrigten, namelijk :
vermenigvuldigen, door de logarithmen op te tellen ,
deelen , door de logarithmen af te trekken ,
magtverheffen , door den logarithmus te vermenigvuldigen ,
worteltrekken, door den logarithmus te deelen ,
in de beide laatste gevallen door den exponent van de magt of van den
wortel.
Om bijvoorbeeld 68, 75 te vermenigvuldigen met 8, 224 , heeft men
log. 68, 75 = 1, 8372727
log. 8, 224 = O, 9150831
log. (68, 75 X 8, 224) = 2, 7523558.
2, 7523558 = log. 56r,, 4
dus 68, 75 X 8,224 = 565, 4.