Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI TOORBERIGT.
blijven. Zijn aanslaande Kapitein zag gaarne, dat hij, aan boord
komende, althans met de driehoeksmeting klaar xvare.
Kan dal? vraagt hij mij.
Wat zal ik zeggen? De tijd is kort. Evenwel, wij zullen
Meermalen kwamen mij dergelijke gevallen voor, waardoor ik van
tijd tot tijd verschillende gedeelten van dezen cursus ontwierp, en al-
zoo in de gelegenheid was, dien van lieverlede tot een zamenhangend
geheel te ordenen. Ik wil geene aanspraak maken, dat hel voldoende
zij denzelven eenen leerling in handen te geven, om daaruit zich
zeiven te helpen ; integendeel onderstel ilc de medewerking, teregtwijzing
en toelichting van den onderwijzer. Deze zal waarschijnlijk den jon-
gen zeeman niet den geheelen cursus achtereen laten doorloopen , maar
b. V. de reglhoekige platte driehoeken op schuine koersen, de scheefhoe-
kige op kruispeilingen , de regthoekige bolvormige op miswijzing door
amplitude enz. , leeren toepassen. Dit te doen lag niel in mijn plan ,
en hadde dit werkje te uitvoerig gemaakt, en minder bruikbaar voor hen ,
die zich niet op zeevaartkunde hebben toe te leggen. Dezen te dienste,
hadde ik wel gewenscht, de platte driehoeken toe te passen op hel op-
meten van een terrein, het in kaart brengen eener glooijing , hel ver-
eenigen en ontbinden van krachten, of iels dergelijks; doch bij volle-
digheid diende ik beknoptheid in hel oog te houden.
Sommige wijzen van beschouwing waren voor mij nieuw, mogelijk
zijn zij hel inderdaad , welligt niel. Dal mijne wijze van behande-
ling mij voldoet, beteekenl weinig: de goedkeuring van dezen en genen
bevoegden beoordeelaar gold mij meer; en het vleijend compliment wegens
bevallelijkheid, mij gemaakt door leerlingen, Ileeren Studenten aan hel
Deventer Alhenaeum, die in de gelegenheid waren ook andere werken te
raadplegen , verstrekte mijn zelfvertrouwen. Of men in hel algemeen zoo