Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Did you ever see such intoler-
able /lauff Atiness?
His coi'etousness renders him
always discontented.
His avarice deprived him of
the necessaries of life.
He gladly accepted our offer.
His parsimony enobled him
to amass a /ortune.
He lives very economically.
He forgot even /lonesty in
his desire of gain.
Self-interest is in some cases
allowable.
»ScZ/ishness is a low and hate-
ful quality.
That fully evinced my disinte-
7'estedness.
Some live in luxury, while
others die of want.
Such expenses are waste and
prodi^raZity.
Why all this pomp and splen-
dour ?
Must there be such a dispZay
of magni/lcence?
There is all the state of a
royal court.
They broke the it-indows out
of sheer j<;antonness.
He answered with allhisttsual
petulancy.
They have been guilty of
shameful fraud.
I had long suspected them
of deceit.
His cunning is not so easily
seen through.
You are not a match for his
tvily craft.
Zaagt gij ooit zulk een on-
verdragelijken hoogmoed ?
Zijn hebzucht maakt hem
altijd ontevreden.
Zijn gierigheid weigerde
hem de noodzakelijkste be-
hoeften des levens.
Hij nam ons aanbod gretig aan.
Zijn zuinigheid stelde hem in
staat vermogen bijeen te
zamelen.
Hij leeft zeer spaarzaam.
Door zijn winzucht vergat
hij zelfs de eerlijkheid.
Eigenbelang is in sommige
gevallen geoorloofd.
Zelfzucht is een lage en ha-
telijke gezindheid.
Dit toonde duidelijk mijn
belangeloosheid.
Sommigen leven in overvloed,
terwijl anderen van gebrek
sterven.
Zulke uitgaven zijn slechts
verkwisting.
Waartoe al die praal en pronk?
Moet daarbij zooveel pracht
vertoond worden?
Er is een staatsie als van
een koninklijk hof.
Zij braken de vensters uit
louteren overmoed.
Hij antwoordde met zijn ge-
wone vrijpostigheid.
Zij hebben zich schuldig ge-
maakt aan schandelijk bedrog.
Ik had hen reeds lang van
bedrog verdacht.
Zijn list is niet zoo gemak-
kelijk te doorzien.
Gij zijt niet opgewassen tegen
zijne arglistigheid.
f.