Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Can you pardon such mgrat-
itude ?
Your ingratitude will meet
i(s due reward.
I was much hurt at his un-
kindness.
We consider it a very just
retaliation.
He was greatly blamed for
his illiberaZity.
The baseness of his conduct
is truly despicable.
I did not doubt the impwrity
of his indentions.
He will turn out a dis^rrace
to his famllj.
I can't see that there is any
dishonour in it.
He must pass the rest of his
life in infamy.
His cowardice brought him
into ut\er contempt.
Pusillanimity is the foe of all
enterprise.
Your /earfulness is aisolutely
absurd.
Such t'unidity shows a want
of self-respec/.
He is well paid off for his
temerity.
They acted very incowtiously.
I fear his inconstancy.
You don't know the/c^leness
of her character.
We treated the offer with con-
tempt.
He repelled the indi^'nity with
scorn.
Her carelessness is really
quite unpardonable.
Kunt gij zulk eene ondank-
baarheid vergeven ?
Uwe ondankbaarheid zal haar
loon vinden.
Ik was zeer getroffen door
zijne onvriendelijkheid.
Wij beschouwen het als een
zeer regtvaardige vergelding.
Hij werd zeer berispt wegens
zijn karigheid.
De laagheid van zijn gedrag
is inderdaad verachtelijk.
Ik twijfelde niet aan zijn
slechte bedoelirigen.
Hij zal een schandvlek voor
zijn familie worden.
Ik kan niet zien dat er iets
onteerends in is.
Hij moet het overige van zijn
leven in schande doorbrengen.
Zijn lafheid maakt hem ten
uiterste verachtelijk.
Kleinmoedigheid is de vijan-
din van elke onderneming.
Uw vreesachtigheid is geheel
en al dwaas.
Zulk een schroomvalligheid
toont gebrek aan achting
voor zich zeiven.
Hij krijgt zijn loon voor zijn
roekeloosheid.
Zij handelden zeer onvoor-
zigtig.
Ik vrees voor zijne onbesten-
digheid.
Gij kent de veranderlijkheid
van haar karakter niet.
Wij behandelden het aanbod
met verachting.
Hij wees de laagheid met
verachting af.
Haar zorgeloosheid is inder-
daad onvergeeflijk.